link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

75e Gedenkdag bevrijding van Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 4 oktober 2019

Op zon­dag 22 sep­tem­ber werd in Ommel een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring opgedragen bij gelegen­heid van de 75e gedenk­dag van de be­vrij­ding van Ommel. Deze bij­zon­dere plech­tig­heid werd ver­zorgd door kape­laan van Overbeek in con­ce­le­bra­tie met rector Lingg, pries­ter­zoon van Ommel en reeds 88 jaar oud; hij die nog de be­vrij­ding van Ommel van nabij heeft mee­ge­maakt.

De be­vrij­ding van Ommel was 75 jaar gele­den een be­vrij­ding met een zwarte rand. Naast het feit dat driekwart van het dorp -inclusief de kerk- in puin werd geschoten, is Ommel zwaar getroffen door groot men­se­lijk leed.

Op het Ommels Eindje (achterin de Jan van Haven­straat) kwamen bij een granaatin­slag 4 kin­de­ren van de familie Klaus om het leven en bij de familie Michiels sneuvel­den 6 kin­de­ren met hun moe­der. Van­wege dit droeve feit heeft de be­vrij­ding van Ommel altijd veel impact gehad op het dorp. Dat bleek ook wel door de grote belang­stel­ling die er was voor deze 75e be­vrij­dings­dag.

Tijdens de heilige Mis hield kape­laan van Overbeek een preek met als titel: ‘De dag dat Maria niet keek’. Deze bij­zon­dere titel werd door Piet Snij­ders gegeven aan het in­druk­wek­kende verhaal dat hij optekende omtrent het drama op het Ommels Eindje.

 

 

“In de afgelopen maan­den heb ik vaak aan deze zin gedacht. Was het écht zó dat Maria niet keek? In de dagen rondom de be­vrij­ding van Ommel heeft de toen­ma­lige pastoor Vogels het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Ommel in vei­lig­heid gebracht en mee­ge­no­men naar Vlier­den. Het beeldje van Maria was daardoor niet aanwe­zig in Ommel op het moment dat het dorp onder vuur kwam te liggen. Zou het dorp gespaard zijn ge­ble­ven als het beeldje op die bewuste 22e sep­tem­ber wél in Ommel was ge­ble­ven? Had het drama op het Ommels Eindje zich niet vol­trok­ken? Of had pastoor Vogels ervoor gezorgd, - doordat hij het beeldje in vei­lig­heid bracht, - dat daardoor het beeldje van Onze Lieve Vrouw werd behou­den?

Het was trouwens niet de eerste keer dat het beeldje Ommel had verlaten. In de 18e en begin 19e eeuw was Onze Lieve Vrouw afwe­zig omdat de zusters van Maria­schoot het beeldje meenamen naar Nunhem omwille van de re­for­ma­tie. In de jaren tach­tig van de vorige eeuw werd het beeldje gestolen en, na een periode van intensieve gebeds­wakes, kreeg de dief berouw, waardoor het beeldje enkele dagen later weer terug­ge­bracht werd naar Ommel. Iedere keer weer opnieuw keerde Maria terug. Maar toch…, heeft Maria op die 22e sep­tem­ber 1944 Ommel in de steek gelaten?

Gedenkdag bevrijding van OmmelVandaag durf ik volmon­dig te zeggen: ‘nee’. Maria heeft ons nooit in de steek gelaten! Vanuit Vlier­den keek Maria hulpeloos toe hoe Ommel in brand werd geschoten, maar juíst met haar Moederhart was zij aanwe­zig in Ommel zoals zij dat altijd is geweest. Met haar Moederhart was Maria op het Ommels Eindje; was zij bij al die inwoners van Ommel die huis en haard verloren bij het oorlogs­ge­weld. Maria was met haar Moederhart aanwe­zig in Ommel zoals zij ook aanwe­zig was, staande onder het kruis van haar Zoon Jezus. Maria zag…, voelde alles wat er gebeurde in Ommel, zag en voelde alles wat mensen tij­dens een oorlog elkaar kunnen aandoen.

Dier­ba­re zusters en broe­ders, wat er ook gebeurt in de toe­komst: Maria is en blijft altijd met haar Moederhart aanwe­zig in ons mid­den, hier in Ommel. Zij blijft ons troosten en zij schenkt ons haar vrede. Een teken van dat ver­trouwen is het feit dat wij bij het altaar het be­vrij­dingsvuur laten bran­den. Dit Be­vrij­dingsvuur roept ons op tot vrede en in de toe­komst zullen wij dit vuur van vrede in dit hei­lig­dom van Ommel bran­dend hou­den, zodat dit oord daad­wer­ke­lijk een Park van Vrede mag wor­den. Vanuit haar hart blijft Onze Lieve Vrouw van Ommel altijd naar ons kijken, wat er ook gebeurt. Vertrouw.., geloof… dat Maria er altijd voor ons wil zijn! Amen.”

Na de plech­tig­heid in de kerk van Ommel is op de plek van het drama in het Ommels Eindje (bij Kennis­straat 1) een nieuw monu­ment ont­huld ter nage­dach­te­nis van de oorlogsslacht­of­fers van Ommel. Het is de moeite waard om aan dit monu­ment een bezoek te brengen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose