link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wind mee voor Mariaoord

“Het begint er zowaar op te lijken”

gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021
foto: www.mariaoordommel.nl
Wind mee voor Mariaoord

In tij­den van lockdown, geïso­leerd zijn en stilvallen van normaal contact zou je vermoe­den dat er weinig werk wordt gemaakt van de plannen om het hart van het Ommelse bede­vaarts­park weer nieuw leven in te blazen. Mis gedacht. Men heeft allesbehalve stil­ge­zeten. Sterker nog, de ini­tia­tiefnemers beginnen steeds meer wind in de rug te voelen.

Na al die jaren van noest door­werken, deels achter de schermen, ziet de grote groep vrij­wil­li­gers die moe­dig voor­waarts gaat samen met het bestuur van de stich­ting en de project­groep, dat het wel­slagen van het leeuwen­deel van de plannen naderbij komt. Er zijn inmiddels concrete zaken aangepakt in het park, er begint substantiële fi­nan­ciële steun los te komen en de waar­de­ring van der­den voor de uitgangs­pun­ten in de plannen groeit.

Oogst van achter­lig­gende maan­den

  • De wer­ving van nieuwe gel­den is geïntensi­veerd en erop gericht om een start te kunnen maken met de uit­voe­ring van het master­plan. De toezeg­ging van de ge­meen­te Asten van € 100.000 is na­tuur­lijk een zeer mooie bijdrage; het bestuur rekent erop dat die steun bij de vast­stel­ling van de ge­meen­tebegro­ting in no­vem­ber ook daad­wer­ke­lijk de­fi­ni­tief wordt toegekend.
  • Die bijdrage is des te be­lang­rijker omdat het voor andere subsidieverstrekkers een extra garantie en stimulans kan zijn om ook over de brug te komen. Vooruitlopend daarop is inmiddels ook een aanzien­lijk bedrag toegezegd vanuit een fonds om de bestaande web­si­te van Mariaoord Ommel Park van Vrede een update te geven;
  • Tijdens de aan­ge­paste kerk­diensten in de Meimaand zijn ook weer giften gestort en afge­ge­ven voor de ver­dere uit­bouw van het park. Het mag dui­de­lijk zijn dat die erg welkom zijn en zeer ge­waar­deerd wor­den;
  • Ook is in goed overleg met het kerk­bestuur van de Fran­cis­cus­paro­chie en het bisdom een start gemaakt met het ont­wik­ke­len van een ge­za­men­lijke toe­komst­vi­sie voor de bede­vaart­plaats Ommel. Daarbij zijn ook de fi­nan­ciën - en hoe je die in de toe­komst ook kunt garan­de­ren - be­lang­rijke gesprekson­der­wer­pen;
  • Nog meer geld, dankzij vele uren werk, zit vast aan de subsidieaan­vraag voor res­tau­ra­tie van het Rijks­mo­nu­ment dat het Pro­ces­sie­park is. Die aan­vraag bij de provincie Noord-Brabant doen de be­stuurs­le­den en mede­wer­kers van stich­ting en project­groep in nauw overleg met de Rijksdient voor het Cultureel erf­goed (voor­heen monu­menten­zorg);
  • De werk­groep van twaalf betrokken mensen uit Ommel en de regio die zich buigt over de invulling van het vredes­park-deel van Mariaoord is inmiddels ook weer bijeen kunnen komen. In de boezem van die club bestaan hier­voor zeer kansrijke en creatieve ideeën, waarbij ook de samen­wer­king met der­den zeker gezocht zal wor­den;
  • In prak­tische zin zijn er ook handjes uit de mouwen gestoken. Ie­der­een die langs of door het pro­ces­sie­park loopt, heeft dat onge­twij­feld opgemerkt. Deels als voor­be­rei­ding op de uit­ein­delijke plannen en deels omdat het ook hoogno­dig was, hebben vrij­wil­li­gers en pro­fes­sio­nals het park gron­dig opgeruimd en gesnoeid wat er gesnoeid moest wor­den. Ook de toe­koms­tige Vredestuin is geheel opgeruimd en opnieuw ingezaaid; inmiddels lopen er enkele schapen te grazen.
  • Reguliere ac­ti­vi­teiten waarbij het park ook een rol speelt, gaan ook gewoon door. Zo zal er in samen­spraak met de Dorpsraad op 22 sep­tem­ber weer aan­dacht ge­schon­ken wor­den aan de her­den­king van de Tweede Wereld­oor­log;
  • In samen­wer­king met Frans Martens heeft het Ommels Ommetje het le­vens­licht gezien. Zo heet de korte wandel­rou­te door het dorp met een his­to­rische toelich­ting op een aantal locaties, evenals een route over het prach­tige land­goed Kraneven. De wandel­kaarten zijn verkrijg­baar bij ‘Ons Jantje’ en bij restaurant ‘De Hoge Loo’.

In­druk­wek­kende tussenstand

Al met al is de teller door de verworven steun, donaties en toegezegde subsidies opgelopen tot een bedrag van circa € 220.000. Nog lang niet genoeg voor de plannen die er nu liggen maar inmiddels al veel meer dan een begin en tege­lijker­tijd een gewel­dige basis om meer fondsen over de streep te trekken. Tel daarbij op het niet aflatende en­thou­sias­me van alle vrij­wil­li­gers en dan begint de zon toch echt te schijnen voor Mariaoord Ommel Park van Vrede.

Contact

Mochten mensen vragen of ideeën hebben, die horen we graag. Even aanbellen bij kape­laan Harold van Overbeek of bellen met Ad Verhoeven 06 - 10 31 51 41 mag altijd.

 

(tekst en foto over­ge­no­men van www.mariaoordommel.nl)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose