link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik cursus lectoraat

gepubliceerd: zondag, 26 juni 2022

Op 28 mei en op 25 juni hebben een aantal lectoren deel­ge­no­men aan de cursus lec­to­raat, deze cursus werd gegeven door, mevrouw Gabriëlle Buirma, logopediste en stem­coach. Zij ver­zorgde een pro­gram­ma van twee ochten­den voor lectoren.

In deze ochten­den hebben we de volgende on­der­wer­pen behandeld. Het trainen in zelfver­trouwen, bewustwor­ding van de be­lang­rijke taak als lector, spreek­tech­nieken, belang van hou­ding, belang van contact met de luis­te­raars, belang van een goede voor­be­rei­ding, enzo­voort.

Gabriëlle Buirma is niet iemand die iets komt ver­tellen, maar een weg wil gaan met mensen en hier­voor de tijd neemt. En we hebben haar leren kennen als een begrip­volle vrouw die didac­tisch erg sterk is. Als prak­ti­se­rende katho­liek, moe­der en oma staat ze nuchter in het leven. Een goede trainer gebleken en echt zeer vak­kun­dig.

Voor deze cursus had­den lectoren van de locaties Asten, Ommel en Someren zich aangemeld. Ie­der­een is na deze cursus zeer en­thou­siast, ener­zijds over het geleerde en ander­zijds door het contact met andere lectoren van de Fran­cis­cus­paro­chie. Ik mag wel zeggen dat er een soort band is ontstaan tussen de aanwe­zige deel­ne­mers en een ge­za­men­lijke motivatie om voor onze pa­ro­chie hun best te doen om het Woord van God goed over te brengen.

Maar wat ik zeker niet mag vergeten dat we een gewel­dige locatie had­den om dit in praktijk te brengen, name­lijk in de Antonius van Padua­kerk in Heus­den. Zij heeft een goede akoes­tiek, is niet te groot en intiem. Hoewel ik er zelf vaak genoeg langs ben geko­men en als lid van de Heemkunde kring (werk­groep beeld) foto’s heb voorbij zien komen van de bouw etc., was ook ik er nooit in geweest.

Al deze ingrediënten hebben gezorgd dat we van een gezellige en een leerzame cursus hebben genoten, en voor onze collega’s wellicht goed om eens een bij­een­komst te hou­den waar we deze kennis graag met jullie delen. En voor u als luis­te­raars, laat ons gerust weten als we niet dui­de­lijk waren.

Namens de deel­ne­mers
Johan Smits (lector Someren)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose