link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Lichtmis

Woensdag 2 februari

maandag, 17 januari 2022

Maria Licht­mis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerst­mis. Aan het begin van de eucha­ris­tie­vie­ring van deze feest­dag vindt een pro­ces­sie met gezegende kaarsen plaats.

Christus als Licht

Maria LichtmisMaria Licht­mis is, anders dan de naam doet vermoe­den, in eerste instantie een Christus-feest en ver­vol­gens een Maria-feest. Het centrale thema is de open­ba­ring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moe­der van Jezus, is de draagster van dit god­de­lijke licht. Omdat de licht­pro­ces­sie tij­dens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Neder­landse taal­ge­bied de naam Maria Licht­mis gekregen.

Veer­tig dagen na Kerst­mis

Maria Licht­mis herinnert de gelo­vi­gen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opge­te­kend. In het tweede hoofd­stuk van zijn evan­ge­lie staat dat Jezus veer­tig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeru­za­lem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Licht­mis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerst­mis oftewel de 40ste dag na de kerst­nacht.

Rituele reini­ging moe­der

Zoals ieder joods jongetje moest Jezus volgens de Tora aan God wor­den toegewijd. Dit gebruik ging gepaard met de rituele reini­ging van de moe­der. Volgens de Mozaïsche wetten was een vrouw die gebaard had, cul­tisch onrein omdat zij met bloed in aanra­king was geko­men. In Levitus 12,6 staat: “Wanneer, na de geboorte van een zoon of dochter, de dag van haar reini­ging is aangebroken, moet zij de pries­ter bij de ingang van de tent van sa­men­komst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbie­den, en een duif en een tor­tel als zondeoffer.”

Simeon

In het tweede hoofd­stuk van Lucas staat hoe Maria en Jozef in de tempel een zekere Simeon aantroffen. Deze ‘vrome en recht­vaar­dige man’ had een open­ba­ring van God ont­van­gen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij de veer­tig dagen oude Jezus zag, besefte Simeon dat de aan hem gedane belofte wer­ke­lijk­heid was gewor­den. Lucas laat hem ver­vol­gens een lied zingen dat in de chris­te­lijke li­tur­gie een voorname rol is gaan spelen (in de Latijnse li­tur­gie bekend onder de naam Nunc dimittis):

Laat nu Heer, volgens uw woord
Uw die­naar in vrede heen­gaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
Dat Gij hebt bereid voor de volken.
Het licht dat voor alle hei­denen straalt,
De glorie van Israël uw volk.

Maria’s ziel met zwaard doorboord

Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zo ver­telt Lucas, zegende hij Jezus en Maria. Tot Maria zei hij: “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstre­den teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan - en zo zal ont­huld wor­den wat er in veler harten omgaat”.

Profetes Hanna

Maria en Jozef treffen in Jeru­za­lem ook de profetes Hanna aan, een 84-jarige weduwe uit de Israëlische stam van Aser. ‘Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bid­den’, schrijft Lucas. Ook Hanna herkent in Jezus de langverwachte Redder van Israël.

Vierde eeuw Jeru­za­lem

Maria Licht­mis behoort tot de oudste chris­te­lijke feesten. Uit de beroemde reis­ver­slagen van de wel­ge­stelde pelgrim Egeria van Bordeaux (4de eeuw) weten we dat de Kerk van Jeru­za­lem het feest vierde op 14 februari. Op deze dag werd een plech­tige pro­ces­sie naar de Ver­rij­ze­nis­basi­liek van Constan­tijn de Grote gehou­den. Het feest had in Jeru­za­lem geen naam, maar werd aangeduid als de veer­tigste dag na Epifanie. Dat is overigens het bewijs dat in de oor­spron­ke­lijke vie­ring van Epifanie ook de geboorte van Christus werd her­dacht.

Justinianus I

Vanuit Jeru­za­lem verspreidde het feest zich over de gehele Kerk. Na de invoe­ring van Kerst­mis werd het feest gelei­de­lijk aan ver­plaatst naar 2 februari. In het Oost-Romeinse Rijk werd het feest in de 6e eeuw inge­voerd. Keizer Justinianus I schreef het feest in 542 voor uit dank­baar­heid dat de pest­epi­de­mie van Con­stan­ti­no­pel was opge­hou­den.

Ver­schil­lende namen

Iedere traditie heeft haar eigen naam aan het feest gegeven. In de Griekse traditie werd het Hypapante tou Kyriou (‘Ont­moe­ting des Heren’) genoemd: de ont­moe­ting die de Heilige Familie had met Simeon en Hanna. De Armeniërs noemen het ‘Intrede van de Zoon van God in de Tempel’. In het 7de-eeuwse sacra­menten­boek Gelasianum heette het: Purificatio Beatae Mariae Virginis (‘Reini­ging van de Heilige Maagd Maria’), een naam die in de Tri­den­tijnse ritus gehand­haafd bleef. In het Neder­landse taal­ge­bied werd Maria Licht­mis ook wel Maria Zuive­ring genoemd.

Li­tur­gische her­bron­ning

Maria Lichtmis processieHet feest werd in de kerk van het Westen gelei­de­lijk aan inge­voerd. Daar ont­wik­kelde het feest zich tot een Maria-feest. Pas door de li­tur­gische her­bron­ning van het Tweede Vati­caans Concilie is Maria Licht­mis in eerste instantie een Christus-feest gewor­den en pas in tweede instantie een Maria-feest.

Licht­pro­ces­sie

In de hui­dige orde van dienst van de Romeinse li­tur­gie begint de mis met de ze­ge­ning van kaarsen en een plech­tige licht­pro­ces­sie. Deze staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de Tempel van Jeru­za­lem. In vroe­gere tij­den werd de kaarsen­pro­ces­sie door het volk beleefd als een lichthulde aan Maria. Tijdens de pro­ces­sie klinkt de Lofzang van Simeon, het Nunc dimittis.

Paus

In de Vati­caanse Sint-Pieters­basi­liek gaat de paus jaar­lijks op 2 februari voor in een avond­mis met een grote groep god­ge­wij­den en andere kloos­ter­lingen en reli­gi­euzen.

Angli­caans

In de angli­caanse traditie wordt met Maria Licht­mis (Candlemas) de Epifanie­tijd (Epiphanytide) af­ge­slo­ten.

 

(bron: kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose