link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis

De Parochie Heilige Franciscus­ is opgericht op 1 mei 2015 toen de parochies van Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord werden gefuseerd.

Asten - Heilige Maria Presentatiekerk

GeschiedenisDe Heilige Maria Presentatiekerk in Asten is een neogotische kerk uit 1899, gewijd aan Maria Presentatie.

De architect van deze Presentatiekerk was Caspar Franssen. Tijdens de bouw was de parochie in geldnood, maar dankzij schenkingen, waaronder een grotere torenhaan door de aannemer C. Mestrum, kwam toch een indruk­wekkende kerk tot stand, die is gelegen op de plaats van het oude gemeentehuis.

De kerk heeft een toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, gegoten door de plaatselijke klokkengieterij Eijsbouts. De zandstenen ingangspartij stelt onder meer de geschiedenis van Maria Presentatie voor. Naast tal van neogotische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een kostbare staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525 en een calvarie­groep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaardigd door de Gebroeders Franssen te Roermond.

Huub Peters schreef in 2015 het volgende document over de geschiedenis van de kerk.

Heusden - Antonius van Paduakerk

Antonius van Paduakerk te HeusdenDe inwoners van het gehucht Heusden hadden al lang gehoopt op en gevraagd naar een eigen kerk. Men was er toe overgegaan een “Coöperativen Winkel” op te richten: De grote stuw­kracht was de heer L. Koppens. De baten van deze organisatie zouden gebruikt worden voor het stichten van een school en kerk.

De school was in september 1919 gereed gekomen. Vanaf dat moment werd het gemis van een kerk steeds sterker. Met grote vreugde werd op 13 december 1920 de benoeming vernomen van pastoor Arnold. Deze kapelaan te Asten werd door de bisschop van Den Bosch, Mgr. A. Diepen, aangesteld tot bouwpastoor van de nieuw op te richten parochie Heusden. Op 12 december 1920 werd de oprichtingsbrief in de kerk te Asten in alle H. Missen, afgelezen.

De titel van de nieuwe kerk wordt de “H. Antonius van Padua”. De scheiding met de parochie Asten: de rivier de Kleine Aa. De kerk kreeg haar plaats naast de R.K. School. Er hadden zich twee architecten aangeboden. Het werd Vorstermans uit Oss, die de opdracht kreeg.

Op dinsdag 4 januari 1921 werd begonnen met de werkzaamheden. De boeren zouden het grondwerk verrichten. Dit gebeurde met paard en kar. Hiervoor werd Heusden in 4 wijken verdeeld, wat een totaal van 61 karren opleverde. Daarna kwam het metselwerk. Hiermee begon men op maandag 7 maart.

Lierop - ‘Koepelkerk’

Koepelkerk LieropIn de middeleeuwen vormden Asten en Lierop samen één parochie. De hoofdkerk stond in Asten. Al vóór 1155 kende Lierop een eigen kerk. De patroon van deze kerk was Sint-Salvator. In 1569 kreeg Lierop een eigen pastoor en werd het kerkelijk in grote mate zelfstandig.

Na de tachtigjarige oorlog maakte deze streek deel uit van Staats-Brabant. Het werd een wingewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het werd de katholieken verboden om in het openbaar godsdienstoefeningen te houden. De kerk werd toegeëigend door de Reformatie. In 1650 werd in de Gereformeerde Gemeente van Someren en Lierop een predikant benoemd. Vanaf 1649 gingen de minderbroeders te Weert ertoe over de inwoners van Someren, Lierop, Asten, Mierlo en andere dorpen uit de omgeving voor diensten bijeen te roepen op Bolderdijck. In 1651 liet Magdalena van Egmond als vrouwe van de heerlijkheid Weert voor hen een eenvoudige kerk bouwen op de weg van Someren naar Weert.

In 1664 namen de katholieken op het Achterbroek (huidige Kerkenhuis) een schuurkerk in gebruik. In 1761 gaven de Staten-Generaal toestemming tot vernieuwing en verbetering van die schuurkerk. In 1798 werd de kerk te Lierop ‘genaast’ t.b.v. de katholieken. Pas in 1821, na verbouwing, betrokken de katholieken hun oude kerk weer. In 1898 werd deze kerk gesloopt, nadat in 1892 de huidige koepelkerk gereed was gekomen.

Ommel - Onze Lieve Vrouw Presentatie

Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk te OmmelDe naam Ommel (of Ommelen) komt voor op archiefstukken uit 1400. Dit betekent dat Ommel al ver voor dat jaartal inwoners telde. Rond 1830 bestond de kern van Ommel uit ongeveer 40 bewoonde panden, voor het merendeel boerderijen.

Tot aan de laatste wereld­oorlog is de bebouwing nauwelijks toegenomen. Pas na 1960 nam de bebouwing toe doordat nieuwbouw werd gepleegd. Ommel was sedert de aanleg van de tramlijn Asten – Brouwhuis – Helmond een bekende halte­plaats in deze verbinding. In de tweede wereld­oorlog is ongeveer driekwart van de huizen in de kern van Ommel vernield door beschieting. Dat gebeurde in 1944. Bij deze beschieting vonden een aantal inwoners de dood. Door de ontploffing van een granaat op een schuilkelder in de Jan van Havenstraat verloren veel gezinsleden van de families Klaus en Michiels het leven.

Ommel is door de eeuwen heen altijd een zeer bekende katholieke bedevaart­plaats van Maria geweest en is dat nog altijd. Ieder jaar bezoeken alleen al in de meimaand meer dan 50.000 mensen het beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind in de kerk. Rond het jaar 1400, zo vertelt de legende, werd op een weipaal tussen Asten en Ommel een klein beeldje gevonden van Onze Lieve Vrouw met Kind.

De vinder bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette het beeldje in de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen deze gesloten was. Het beeldje werd teruggevonden op de weipaal tussen Asten en Ommel, waar het de eerste keer ook al was gevonden. Het beeldje werd weer teruggebracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. Weer bleek het te zijn teruggewandeld naar de weipaal tussen Asten en Ommel. Dit herhaalde zich enkele keren, zo luidt de legende.

Someren - PaulusKerk

Pauluskerk somerenOp 31 december 1965 werd de Paulus­parochie opgericht. De eerste 2½ jaar gingen de parochianen van de pas opgerichte parochie voor de eucharistie­viering op zondagmorgen naar de kantine van de Technische school aan de Kanaalstraat. Er was veel improvisatie aan voorafgegaan: een altaar op een in elkaar getimmerd podium en rijen stapelstoelen vormden het interieur van de “noodkerk”. Op de doordeweekse dagen was de Heilige Mis in de aula van de Paulus­school.

Pastoor Lammers werd door Mgr. Bekkers tot bouwpastoor benoemd. Blij was hij met de gastvrijheid van de L.T.S. en hij begon enthousiast aan de opbouw van zijn parochie, samen met vele behulpzame parochianen. Voor de financiering van het kerkgebouw was wel een bijdrage van het Rijk, het Bisdom en de Lambertus­parochie beschikbaar, maar de parochianen moesten zelf nog 100.000 gulden bijeen brengen, om de exploitatie van het kerkgebouw verantwoord te maken. De Somerense bevolking bracht via allerlei acties een groot gedeelte van het benodigde geld bijeen en op 17 september 1967 werd de eerste steen gelegd.

Pastoor Lammers en architect van Heugten hadden heel uitvoerig samen besproken hoe de bouw van de nieuwe kerk er uit zou moeten gaan zien. De tijd van de piramidebouw was volgens hen aan het voorbijgaan. De tijd van de kring begon aan te breken. De kring houdt in, dat alle gelovigen, priesters en leden van de geloofs­gemeen­schap, samen op gelijk­waardige basis een kring vormen rond de Vader om wie alles draait. Wel ieder met zijn eigen verant­woorde­lijkheid en taak. In de bouwstijl van onze kerk komt de kringopbouw van onze kerk­gemeen­schap duidelijk tot uiting. De stoelen staan in een halve cirkel rond het altaar en de cirkel is rond, wanneer daarachter het kerkkoor staat. De priester zit gewoon bij de gelovigen, wanneer hij niet bij de lezenaar of het altaar in woord en gebed voorgaat. Op 6 juli 1968 werd de Paulus­kerk plechtig ingezegend door Mgr. Bluijssen.

Someren - Lambertus­kerk

Lambertuskerk SomerenDe H. Lambertus­kerk in Romaanse stijl werd in 1926 gebouwd door de firma Krekelberg uit Maasbracht naar een ontwerp van architect Caspar Franssen uit Tegelen, een leerling van de bekende bouw­meester Pierre Cuijpers.

De kerk straalt eenvoud en soberheid uit. Bouwpastoor was pastoor P. van Lieshout. In 1943 werden de klokken door de Duitsers in beslag genomen voor het vervaardigen van granaten. In 1949 werden 4 nieuwe klokken gemaakt met de namen: Johannes, Paulus, Jozef en Maria.

in het middenschip zijn gipsen modellen, die de kunstenaar Jan van de Ven uit Den Bosch vóór 1854 maakte voor zijn apostelen in het koor van de St. Jan in Den Bosch. Verschillende inwoners van de provinciehoofdstad dienden de kunstenaar daartoe als model.

De 14 kruiswegstaties zijn op doek geschilderd in 1876 door H.J.P. Jansen uit St. Truijen, België. Op de 14e Statie is een opmerkelijk detail geschilderd. Pastoor Johannes van den Eijnde (1817-1884) liet zich bij­schilderen in de rechter bovenhoek.

Het Smitsorgel werd in 1857 vervaardigd door orgelbouwer Franciscus Cornelis Smits uit Reek. De orgelkast is vervaardigd door de schrijnwerkers Smits (geen familie) uit Cuyk en Breuijssen uit Boxmeer.

Het hoofdaltaar uit 1750 is een kunstwerk van eikenhout in barokstijl en stond voorheen in de waterstaats­kerk op de Postel. Het centrale schilderstuk is in 1875 vervaardigd door B. Weingärtner en is een reproductie van de Transfiguratie van Rafaël. De Verheerlijking van Christus op de berg Thabor.

Someren-Heide - St. Jozefkerk

Omstreeks 1920 wordt begonnen met de ontginning van het heidegebied, zuidelijk van het dorp Someren.Gaandeweg vestigen zich ‘in de heide’ meer bewoners afkomstig uit vele delen van het land. Zo ontstaat een kleine gemeen­schap. Zij ijveren voor een eigen school en kerk. De school start op 2 april 1932 met 2 klassen in een houten gebouw. De parochie, toegewijd aan de Heilige Jozef, wordt op 28 oktober 1935 opgericht. Tot bouwpastoor wordt pastoor H. Graat benoemd, een priester van de orde van het H.Hart, die meteen begint met de moeilijke taak van het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen.

St. Jozefkerk Someren-HeideNa veel discussie over de plaats wordt op 7 juli 1936 het bouwen van een noodkerk met pastorie gegund aan J.Wijnen voor ƒ 5.788,=. Op 21 december 1936 wordt deze houten kerk ingezegend door deken Meijer, waarbij uit elk gezin één persoon is uitgenodigd.

Op 7 september 1940 komt pater Geboers als helper naar Someren-Heide. Op 10 december 1943 wordt hij hier tot kapelaan benoemd. Hij wordt op 17 december 1946 opgevolgd door pater L. Speckens, die daarna tot 24 augustus 1966 in de parochie werkzaam is.

Op 12 maart 1949 neemt pastoor Graat afscheid van de parochie, vanwege zijn benoeming tot directeur aan het Broeder-juvenaat te Heer. Als opvolger wordt een dag later, 13 maart 1949, pater N.Bos tot pastoor geïnstalleerd. Bij deze installatie belooft Burge­meester Boerenkamp in zijn toespraak elektrisch licht, waterleiding en een busverbinding voor het dorp. Na ruim tien jaar ijveren voor een nieuwe kerk, legt pastoor Bos op 10 januari 1960 de ‘eerste steen’. Vele karren grond waren vooraf door de parochianen aangevoerd om de bouw­plaats, die naast de noodkerk lag, op ‘goed niveau’ te krijgen. De totale kosten van de kerk, gebouwd door aannemersbedrijf Van Bree, naar ontwerp van architect Geenen, bedroegen ƒ 481.413,36.

Op 21 maart 1961 wordt de kerk geconsacreerd door Mgr. Bekkers, bisschop van Den Bosch. Dit is een hoogtepunt in de geschiedenis van onze parochie.Het (uitgestelde) 25 jarig parochiefeest wordt uitbundig gevierd op 10 september 1961.Pastoor M.Hendrickx volgt op 8 mei 1966 pastoor Bos op. Na amper een jaar in de parochie werkzaam te zijn geweest, overlijdt hij helaas plotseling op 21 april 1967.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose