link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestuur

Bestuur

Een pa­ro­chie heeft een bestuur nodig. Deze mensen wor­den op voor­dracht van de pa­ro­chie door onze bis­schop benoemd. Het kerk­bestuur is eerst en vooral verant­woorde­lijk voor de mate­rië­le zaken binnen de pa­ro­chie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de fi­nan­ciën, de gebouwen, de begraaf­plaats, etc.

Een kerk­bestuur bestaat altijd minimaal uit een voor­zit­ter, vice-voor­zit­ter, se­cre­ta­ris en pen­ning­meester. Daar­naast wor­den vaak nog enkele bestuurs­leden aan­ge­steld met speciale expertise­gebie­den, zoals gebouw­beheer, com­mu­ni­ca­tie of be­ge­lei­ding van de vrij­wil­li­gers. De voor­zit­ter van een kerk­bestuur is altijd de pastoor.

Kerk­bestuur

naam functie e-mail­a­dres
Pastoor Steijaert voor­zit­ter pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl
Wim Jaspers
vice-voor­zit­ter w.jaspers@rkfran­cis­cus.nl
Myriam van den Einden se­cre­ta­ris m.vdein­den@rkfran­cis­cus.nl
«vacant» pen­ning­mees­ter
Sandra de Vreede vrij­wil­li­gers
s.devreede@rkfran­cis­cus.nl
Wesley Duis bouw­zaken
w.duis@rkfran­cis­cus.nl

se­cre­ta­riaat se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose