link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwe­lijk of een uit­vaart maken een onuitwis­ba­re indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behou­den en het pas­to­raat te waar­bor­gen. Jaar­lijks neemt de pa­ro­chie deel aan de actie Kerk­ba­lans. Dat is een lan­de­lijke actie die steeds in januari wordt gehou­den en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Neder­land. U ziet jaar­lijks het fol­der­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen pa­ro­chie, maar het pro­mo­tie­ma­te­riaal is alge­meen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Na­tuur­lijk kunt u ook inci­denteel doneren. Mis­schien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hier­voor geen vast­ge­stelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwe­lijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Actie Kerk­ba­lans

We hou­den ieder jaar in januari de Actie Kerk­ba­lans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze pa­ro­chie te allen tijde overmaken op IBAN bank­num­mer:

  • NL44 RABO 0163 6400 09
    t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten

Machti­ging

Voor een auto­ma­tische incasso kunt u gebruikmaken van het speciale machti­gings­for­mu­lier:

ANBI en de pa­ro­chie

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is door de Belas­ting­dienst erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Tot de RK Kerk in Neder­land behoren onder andere bis­dom­men, pa­ro­chies, parochiële caritas in­stel­lingen (PCI’s) en andere katho­lie­ke in­stel­lingen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose