link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doopsel van een kind

De geboorte van een kind is een unieke gebeur­te­nis. Het maakt bij veel ouders zo’n gevoel van ver­won­dering en dank­baar­heid wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toe­komst van hun kind. De doop is het eerste Sacra­ment; het kind wordt 'gewassen’ met doop­wa­ter en gezalfd met gewijde olie.

In het Sacra­ment van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene een kind van God. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Voor­be­rei­ding

Wij willen graag samen met u dat er een goede voor­be­rei­ding aan de doop voorafgaat. De doop­vie­ring kan gehou­den wor­den in de kerk waar uw voor­keur naar uitgaat.

Het is be­lang­rijk dat men zich tij­dig aanmeldt.

Kiezen voor het doopsel betekent ook kiezen voor de chris­te­lijke geloofs­ge­meen­schap. Daarom kiest de pa­ro­chie ervoor om de voor­be­rei­dings­avon­den met meer­dere ouders ge­za­men­lijk de doen. Het is heel opbouwend om samen – als een ge­meen­schap - met andere ouders de weg te gaan rich­ting het doopsel. Er zijn twee voor­be­rei­dings­avon­den samen met andere ouders en er is een kort kennis­ma­kings­ge­sprek.

De eerste avond

Deze staat in het teken van de ver­won­dering over het leven dat is gegeven en de unieke waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon. We kijken naar bete­ke­nis van sacra­menten in ons leven. Ver­vol­gens gaat de avond ver­der over de doopli­tur­gie. In de doop­vie­ring gebeurt er heel veel en elk gebed, elke han­de­ling heeft een bete­ke­nis. Op deze avond wordt op een­vou­dige wijze de bete­ke­nis van het doopsel dui­de­lijk en weten de ouders wat ze kunnen ver­wach­ten van de doop­vie­ring.

De tweede avond

Gedoopt! En dan? We beste­den aan­dacht aan wat het betekent om gedoopt te zijn en staan we stil bij de kans die een doopsel geeft aan ouders om via het geloof het beste proberen door te geven aan hun kin­de­ren. Ook nemen we een aspect uit het ritueel van het doopsel en kijken samen naar de bete­ke­nis ervan. Deze avond is een manier om samen te zien hoe de dank­baar­heid voor de geboorte en genade van het doopsel samen vrucht­baar kunnen zijn in het leven.

Data en tij­den van de doopvoor­be­rei­ding

Het kennis­ma­kings­ge­sprek bij de ouders thuis wordt door de doopheer (degene die het doopsel toedient) apart inge­pland. De voor­be­rei­dings­avon­den vin­den plaats op woens­dag in het Pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 te Asten en beginnen om 20.00 uur. Elke maand wor­den er voor­be­rei­dings­avon­den gehou­den. Zie on­der­staan­de data. Ouders mogen zelf kiezen welke avon­den goed uit­ko­men. De volgorde is altijd eerst een ‘avond 1’ en dan een ‘avond 2’. Het doopsel vindt enkel plaats als ouders ook aan beide avon­den hebben mee­ge­daan.

2023

Avond 1 Avond 2
woens­dag 5 april woens­dag 19 april
woens­dag 3 mei woens­dag 17 mei
woens­dag 7 juni woens­dag 21 juni
woens­dag 5 juli woens­dag 19 juli
woens­dag 2 au­gus­tus woens­dag 16 au­gus­tus
woens­dag 6 sep­tem­ber
woens­dag 20 sep­tem­ber
woens­dag 4 ok­to­ber
woens­dag 18 ok­to­ber
dins­dag 31 ok­to­ber
woens­dag 15 no­vem­ber
woens­dag 6 de­cem­ber
woens­dag 20 de­cem­ber

Steeds op woens­dag­avond vanaf 20.00 uur
Pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 in Asten

Aanmel­ding voor het doopsel

De aanmel­ding begint met het invullen van een doop­for­mu­lier. Hierbij maakt u ook de keuze voor de data van de doopvoor­be­rei­ding. Na onder­te­kening met hand­te­kening stuurt u het formulier op naar het se­cre­ta­riaat. Het doop­for­mu­lier kunt u hier­on­der down­loa­den.

Hierna neemt de pa­ro­chie contact met u op om samen een datum en tijdstip voor het doopsel af te stemmen. Ver­vol­gens neemt de doopheer (degene die het doopsel toedient) contact met u op voor een kennis­ma­king thuis.

De contactge­ge­vens van de pa­ro­chie zijn:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose