link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Doop

Sacrament van de Doop

In het sacra­ment van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levens­jaar van het kind. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk en in de pa­ro­chie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daar­mee uit­spre­ken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bij­bren­gen.

Het is altijd een bij­zon­der fees­te­lij­ke aange­le­gen­heid als we kin­de­ren tij­dens een doop­vie­ring in onze geloofs­ge­meen­schap mogen opnemen. In onze pa­ro­chie doen we dat graag op een per­soon­lijke manier en dopen we ieder kind in een aparte vie­ring. Maar ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring te laten dopen. De ouders krijgen de gelegen­heid om voor de doop van hun kind een boekje te maken en muziek uit te zoeken.

Aanmel­ding doopsel

De aanmel­ding begint met het invullen van een doop­for­mu­lier dat u na onder­te­kening met hand­te­kening opstuurt als een scan of dui­de­lijke foto naar het se­cre­ta­riaat via een mail. U kunt het formulier ook inleveren op het pa­ro­chie­cen­trum te Kerk­straat 4 in Asten. Het doop­for­mu­lier kunt u hier­on­der down­loa­den.

Hierna neemt de pa­ro­chie contact met u op om een datum en tijdstip voor het doopsel af te stemmen. Ver­vol­gens neemt de doopheer (degene die het doopsel toedient) contact met u op voor een kennis­ma­king en doopvoor­be­rei­ding.

Contact

De contactge­ge­vens van de pa­ro­chie zijn:

Doopheren in onze pa­ro­chie

plaats doopheer
Asten Pastoor Steijaert of diaken Swaanen
Heus­den Pastoor Steijaert of diaken Swaanen
Lierop Kape­laan Van Overbeek
Ommel Kape­laan Van Overbeek
Someren-Dorp Pastoor Steijaert of diaken Swaanen
Someren-Eind Kape­laan Van Overbeek
Someren-Heide Kape­laan Van Overbeek

Doop­vie­ringen

In het vie­rin­gen­over­zicht staan ook de eventuele doop­vie­ringen vermeld.

Doopfol­der

In onze Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus is een fol­der be­schik­baar met meer in­for­ma­tie over het dopen in onze pa­ro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose