link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis Ommel - Onze Lieve Vrouw Presentatie

Kerk­dorp Ommel

Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk te OmmelDe naam Ommel (of Ommelen) komt voor op archief­stukken uit 1400. Dit betekent dat Ommel al ver voor dat jaartal inwoners telde. Rond 1830 bestond de kern van Ommel uit ongeveer 40 bewoonde pan­den, voor het meren­deel boer­derijen.

Tot aan de laatste wereld­oor­log is de bebou­wing nau­we­lijks toe­ge­no­men. Pas na 1960 nam de bebou­wing toe doordat nieuw­bouw werd gepleegd. Ommel was sedert de aanleg van de tramlijn Asten – Brouwhuis – Helmond een bekende halte­plaats in deze verbin­ding. In de tweede wereld­oor­log is ongeveer driekwart van de huizen in de kern van Ommel vernield door beschie­ting. Dat gebeurde in 1944. Bij deze beschie­ting von­den een aantal inwoners de dood. Door de ontplof­fing van een granaat op een schuilkel­der in de Jan van Haven­straat verloren veel ge­zins­le­den van de families Klaus en Michiels het leven.

Ommel is door de eeuwen heen altijd een zeer bekende katho­lie­ke bede­vaart­plaats van Maria geweest en is dat nog altijd. Ieder jaar bezoeken alleen al in de mei­maand meer dan 50.000 mensen het beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind in de kerk. Rond het jaar 1400, zo ver­telt de legende, werd op een wei­paal tussen Asten en Ommel een klein beeldje gevon­den van Onze Lieve Vrouw met Kind.

De vin­der bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette het beeldje in de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen deze gesloten was. Het beeldje werd terug­ge­von­den op de wei­paal tussen Asten en Ommel, waar het de eerste keer ook al was gevon­den. Het beeldje werd weer terug­ge­bracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. Weer bleek het te zijn teruggewandeld naar de wei­paal tussen Asten en Ommel. Dit herhaalde zich enkele keren, zo luidt de legende.

Op haar tocht zou het beeldje telkens gerust hebben onder een linde­boom. Op deze plek net in de bebouwde kom van Asten, staat op een kleine verho­ging nog steeds “Keskes­boom”. Een afbeel­ding van Onze Lieve Vrouw van Ommel is tegen de stam aan­ge­bracht. “Kesken” is afgeleid van “castgen” wat kastje betekent. In een kastje werd name­lijk het beeldje voorlopig op de wei­paal geplaatst zodat het niet meer naar de kerk van Asten terug hoefde.

Deskun­digen zijn van mening dat het beeldje is gemaakt tussen 1000 en 1200 na Christus. Het is een ivoren reliëf van 24 centi­me­ter hoog en een halve centi­me­ter dik. Waar­schijn­lijk is het in Byzantium (het hui­dige Istan­boel in Turkije) gesne­den en tij­dens de kruis­tocht mee naar Neder­land geno­men.

Anno nu

Ieder jaar in de mei­maand, maar ook daar­bui­ten, vin­den heel veel mensen troost bij Onze Lieve Vrouw van Ommel. Om deze reden wordt zij ook wel de “Troos­te­res in elke nood” genoemd. In de mei­maand zijn heel veel pa­ro­chi­anen actief om de grote stroom bede­vaart­gan­gers in goede banen te lei­den. Het aantal bede­vaart­gan­gers wat Ommel alleen al in de mei­maand bezoekt, wordt geschat op meer dan 50 duizend.

Be­lang­rijke data in de ge­schie­de­nis van Ommel

1400 Een beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind wordt gevon­den op een wei­paal tussen Asten en Ommel. Het beeldje wordt naar de kerk van Asten gebracht maar verzet zich hiertegen
1444 De koopman Jan van Haven dreigt te verhon­ge­ren op de Lever­zee. Door windstilte kan zijn schip niet ver­der varen. In een droom belooft Onze Lieve Vrouw hem te helpen als hij belooft om haar beeltenis in Ommel te “verheffen”. In au­gus­tus wijdt de bis­schop van Luik de kapel in die Jan van Haven heeft laten bouwen voor het beeldje
1539 Maria Joosten-van den Goor uit Heeze sticht in Ommel het klooster “Maria Schoot”
1598 Het Klooster “Maria Schoot” wordt verbon­den met de kapel die Jan van Haven had laten bouwen
1732 De ongeveer 40 aanwe­zige zusters Fran­cis­ca­nessen moeten het klooster “Maria Schoot” verlaten en ver­trek­ken naar het Limburgse. Zij nemen het beeldje mee. Zij moeten ver­trek­ken van­wege de drei­ging die er hangt omdat er in de Neder­lan­den een verbod geldt op open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen en pro­ces­sies
1798 Het Klooster “Maria Schoot” wordt offi­cieel opge­he­ven
1812 Het beeldje komt terug uit het Limburgse maar kan niet lan­ger in Ommel terecht omdat de kapel geheel is ver­val­len. Het beeldje neemt haar intrek in Asten
1840 De kapel in Ommel is her­steld en het beeldje neemt hierin opnieuw haar intrek
1847 Het beeldje wordt gestolen. Het wordt later terug­ge­von­den nabij de Loop, een klein waterweggetje tussen Asten en Ommel
1882 Ommel wordt een zelf­stan­dige pa­ro­chie
1888 Oprich­ting van handboogschutterij “Vrede­kring”
1900 Inwij­ding van de neogo­tische kerk
1909 Het beeldje wordt gerestaureerd en tegen een Byzan­tijnse ach­ter­grond geplaatst
1913 Aanleg van het pro­ces­sie­park “Maria-oord”
1914 Oprich­ting van de ker­ke­lijke fanfare “Sancta Maria”
1917 Oprich­ting afdeling Ommel van de Noordbrabantse Chris­te­lijke Boerenbond
1921 Oprich­ting R.K. school St.-Pieter
1927 Oprich­ting afdeling Ommel van RKJB (later Katho­lie­ke Plat­te­lands Jon­ge­ren)
1933 Bouw Lourdegrot
1939 De zusters Fran­cis­ca­nessen bouwen een nieuw klooster “Maria Schoot” en nemen hierin hun intrek
1944 Verwoes­ting van de kern van Ommel met o.a. de neogo­tische kerk
1944 Het pakhuis van de Boerenbond wordt in gebruik geno­men als nood­kerk
1945 Oprich­ting afdeling Ommel van de Katho­lie­ke Vrouwen Organi­sa­tie
1946 Oprich­ting van de toneel­ver­eni­ging “Ontspan­ning Na Arbeid”
1962 Inwij­ding van de nieuwe (hui­dige) kerk door Mgr. Bekkers, bis­schop van Den Bosch
1963 Oprich­ting van korfbal­ver­eni­ging “Olympia”
1965 Oprich­ting van voetbal­ver­eni­ging “Olympia Boys”
1982 Viering van het 100-jarig bestaan van de pa­ro­chie
1985 Opnieuw een diefstal. Het hoofd van het beeldje van Onze Lieve Vrouw wordt afge­slagen en verdwijnt. Per post komt het uit­ein­delijk weer terug in Ommel
1988 Ophef­fing van de afdeling Ommel van de Katho­lie­ke Plat­te­lands Jon­ge­ren
1989 Viering van het 50-jarig jubileum van het klooster “Maria Schoot”
1989 Viering van het 75-jarig bestaan van de ker­ke­lijke fanfare Sancta Maria
1995 50-jarig bestaans­jubi­leum Katho­lie­ke Vrouwen Organi­sa­tie afdeling Ommel
1996 75-jarig bestaans­jubi­leum R.K. Basis­school Sint-Pieter
1999 Viering van het 85-jarig bestaan van de ker­ke­lijke fanfare Sancta Maris
1999 Ophef­fing klooster “Maria Schoot” – afscheid van de zusters
2007 125 jarig bestaan van de pa­ro­chie
2008 40 jarig pries­ter­feest Pastoor Smit
2010 Frans Verspeek 65 jaar koster van de pa­ro­chie van Ommel
2012 Benoe­ming kape­laan H. van Overbeek

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose