link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sa­cra­menten (pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk).

Het Vormsel richt zich tot jon­ge­ren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leef­tijd waarop zij al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf al een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Vormsel­pro­ject 2022 in Lierop en Asten

In 2022 vindt het vormsel in onze pa­ro­chie enkel plaats in Lierop (11 maart 2022) en in Asten (14 mei 2022). Het project in Lierop begint bin­nen­kort.

Voor het project in Asten kunnen kin­de­ren uit de hele pa­ro­chie wor­den aangemeld.

Plan­ning

Op dit moment wordt de hand gelegd aan de plan­ning voor het Vormsel­pro­ject in Asten. Bin­nen­kort verschijnt hier in­for­ma­tie over de plan­ning en de bij­een­komsten.

Aanmel­den

Er wordt centraal aangemeld. U kun uw kind aanmel­den via een aanmel­dings­for­mu­lier. Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren op het pa­ro­chie­cen­trum in Asten. U kunt het formulier na onder­te­kening ook scannen en mailen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Na de aanmel­ding ont­vangt u een bevesti­ging van aanmel­ding.

Vie­rin­gen­over­zicht

De Vormsel­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose