link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Programma werkjaar 2023-2024

JaarprogrammaSamen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Een geloofs­ge­meen­schap die samen komt om te vieren, elkaar te ont­moe­ten en ook om samen te leren. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God en elkaar, maar ook om steeds meer te groeien in ge­meen­schap vanuit Christus, biedt de pa­ro­chie diverse ac­ti­vi­teiten aan om te ont­moe­ten, te leren en te vieren.

Diaconie en caritas: dienen aan elkaar

Ons katho­lie­ke geloof spoort ons aan om Gods liefde gestalte te geven in de wereld. Het dienen aan elkaar (diaconie) en de liefde (caritas) zijn wezen­lijk voor een katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap. De MOV-groep van de pa­ro­chie steunt projecten die levens­om­stan­dig­heden van mensen verbe­te­ren. De pa­ro­chie coördineert met de PLUS-super­markt in Asten ook elk jaar een kerst­pak­ket­ten-actie voor behoeven­den. In Ommel is jaar­lijks een ‘Middag van Bemoe­diging’ waar ie­der­een welkom is voor gebed, gezellige ont­moe­ting en een fijn gesprek.

dag datum locatie ac­ti­vi­teit
Dins­dag 10 ok­to­ber 2023 Kerk Ommel, 14:00 uur Middag van Bemoe­diging
de­cem­ber 2023 PLUS-super­markt, Asten/pa­ro­chie­cen­trum, Asten Kerst­pak­ket­ten-actie
Nog te bepalen Kerk Heus­den MOV-gebeds­vie­ring
Nog te bepalen Plaats nog te bepalen MOV-soli­da­ri­teits­maal­tijd
Zie de pa­ro­chie­web­site voor de meest actuele in­for­ma­tie. Wijzingen kunnen optre­den.

Gebeds- en bijbelstudie­groep: vanaf ok­to­ber 2023, samen bid­den en leren

Pa­ro­chi­anen komen maan­de­lijks samen om te bid­den, het leven met elkaar te delen en ook om samen Jezus Christus te leren kennen vanuit de Bijbel. We lezen en bestu­de­ren de lezingen van de Eucha­ris­tie­vie­ring van de volgende zon­dag. Zo kunnen we nog beter Gods Woord in ons leven ont­dek­ken. In­te­res­se? Contac­teer pastoor Steijaert. Email: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl of WhatsApp: 06 - 24 33 94 94.

Pa­ro­chie-avond: CaFE (Catholic Faith Exploration)

Tijdens deze bij­een­komsten draait alles om samen­ko­men en leren. Gedurende de ene maand hou­den we een open avond in ge­meen­schapshuis ‘t Kwar­tier. Hier gaan we op een in­for­mele en toe­gan­ke­lijke manier met elkaar in gesprek over ver­schil­lende on­der­wer­pen die ons geloof aanraken. We beginnen de avond met een inter­view met een speciale gast uit onze geloofs­ge­meen­schap, die een gesprekson­der­werp introdu­ceert. Hierna denken we samen na over het be­spro­ken thema en komen daarna gezellig samen in het café-gedeelte van ’t Kwar­tier. De maand erop is er een studie­bij­een­komst waarbij we dieper ingaan op het­zelfde on­der­werp. Ie­der­een is van harte welkom! Meer in­for­ma­tie? Contac­teer pastor Schevers. Email: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl of WhatsApp: 06 24 96 70 35.

dag datum tijd waar wat thema
Dins­dag 5 sep­tem­ber 2023 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond “Hallo, is er iemand… ?”
Dins­dag 3 ok­to­ber 2023 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Het gevoel van een bewogen leven
Dins­dag 7 no­vem­ber 2023 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond “What if God was one of us…?”
Dins­dag 21 no­vem­ber 2023 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Op reis door Gods­beel­den
Dins­dag 2 januari 2024 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond Sta je voor een uit­da­gend kruis­punt?
Dins­dag 6 februari 2024 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Diep­gaand gesprek over geloof met...
Dins­dag 5 maart 2024 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond Is de Geest uit de fles?
Dins­dag 2 april 2024 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Pasen-Afterparty met abdijbier
Dins­dag 7 mei 2024 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond Een menu­kaart voor de ziel
Dins­dag 4 juni 2024 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Samen bespreken we een klooster­boek
Dins­dag 2 juli 2024 20:00 uur ’t Kwar­tier Open avond Ontroerd door lie­de­ren van St. Fran­cis­cus
Dins­dag 6 au­gus­tus 2024 20:00 uur Zijzaal, kerk Asten Ver­die­ping Een avond rond de film van St. Fran­cis­cus

‘Rond de tafel’: lunch en een goed gesprek

Jonge mensen die stu­de­ren of net werken komen samen voor ont­moe­ting en geloofsver­die­ping. We beginnen met een gezellige lunch, daarna volgt een inlei­ding/filmpje over een geloofson­der­werp en denken er over na. We sluiten af met een drankje. Alle jon­ge­ren rond de twin­tig jaar zijn welkom. In­te­res­se? Contac­teer pastoor Steijaert. Email: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl of WhatsApp: 06 24 33 94 94.

datum tijd waar voor wie
elke tweede zon­dag van de maand 12:30 uur Kerk­straat 4, Asten Jon­ge­ren rond de 20 jaar

Alpha-cursus: vanaf januari 2024

Over de gehele wereld volgen mensen de Alpha-cursus. Alpha is een serie bij­een­komsten waarin je samen met anderen het chris­te­lijk geloof ontdekt. Elke bij­een­komst begint met een lekkere maal­tijd, gevolgd door een inlei­ding/filmpje over het chris­te­lijk geloof van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?. Daarna spreken we in kleine groepjes. Mensen ont­dek­ken zo op een laag­drem­pe­lige en gezellige manier de basis van het geloof. In­te­res­se? Contac­teer pastoor Steijaert. Email: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl of WhatsApp: 06 24 33 94 94.

datum waar voor wie
vanaf januari 2024 Kerk­straat 2, Asten Ie­der­een met in­te­res­se in het chris­te­lijke geloof

Oecumene

Als chris­te­nen hebben we de opdracht van de Heer om te werken aan een­heid. Vandaar dat de pa­ro­chie samen met de pro­tes­tante ge­meen­te in Someren regel­ma­tig samen­komt voor geloofsver­die­ping en gebed. Meer in­for­ma­tie? Contac­teer diaken Swaanen. Email: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl of WhatsApp: 06 54 9 559 42.

dag datum tijd locatie ac­ti­vi­teit
Zondag 15 ok­to­ber 2023 10:30 uur Heus­den Oecu­me­nische gebeds­dienst
Woens­dag 13 de­cem­ber 2023 18:00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Film­avond met brood­maal­tijd
Woens­dag 15 mei 2024 20:00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Film­avond met brood­maal­tijd
Woens­dag 29 mei 2024 20:00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Oecu­me­nische gespreks­avond
Woens­dag 12 juni 2024 20:00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Oecu­me­nische gespreks­avond
Woens­dag 26 juni 2024 20:00 uur pro­tes­tantse kerk Someren Oecu­me­nische gespreks­avond

Be­zin­nings­da­gen

In be­zin­ningshuis Foyer de Charité in Thorn kan men zich on­der­dom­pe­len in een dagje stilte en be­zin­ning. Pries­ter Andre Pierik ver­zorgt tweemaal uitleg van een Bijbel­ver­haal. De Eucha­ris­tie wordt gevierd. Er is ruimte voor gebed, een wan­de­ling en per­soon­lijke tijd. En er wordt voor­zien in een maal­tijd. De richt­prijs is € 20,- à € 25,- en bij de Foyer te voldoen. Email: mail@foyer-thorn.nl of 0475 - 56 27 70.

dag datum locatie thema
Donder­dag 16 no­vem­ber 2023 Foyer de Charité, Thorn ‘Ge­meen­schap durven
leven in kwets­baar­heid’
Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 Foyer de Charité, Thorn ‘Met Maria en Jozef je invoegen
in het geheim dat Jezus is’
Zater­dag 17 februari 2024 Foyer de Charité, Thorn Thema nog niet bekend.
Zater­dag 23 maart 2024 Foyer de Charité, Thorn Thema nog niet bekend.
Donder­dag 25 april 2024 Foyer de Charité, Thorn Thema nog niet bekend.
Zater­dag 25 mei 2024 Foyer de Charité, Thorn Thema nog niet bekend.
Donder­dag 27 juni 2024 Foyer de Charité, Thorn Thema nog niet bekend.
Bij het ver­schij­nen van de pa­ro­chiegids was het pro­gram­ma 2024 nog niet helemaal bekend.
Zodra het pro­gram­ma bekend is, zal het hier wor­den aan­ge­vuld.

Concerten, voor­drachten en uit­voe­ringen

Kerk en cultuur liggen in elkaars verlengde. Bovendien is de Kerk een verbin­dende factor. De pa­ro­chie staat open voor kunst- en cultuurui­tingen die passen bij het gods­diens­tig karakter van een kerk. Ac­ti­vi­teiten wor­den ook tij­dens het werk­jaar inge­pland. On­der­staan­de gelegen­he­den staan in ieder geval al vast.

dag datum tijd locatie ac­ti­vi­teit
Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 16:00 uur Kerk Someren Kerst­con­cert mannen­koor ‘de Nachtegaal’
en ‘Somerens Dames­koor’
Zondag 17 de­cem­ber 2023 15:00 uur Kerk Asten Concert ‘Astens Gemengd Koor Pur Sangh’:
Messa di Gloria Giacomo Puccini
Zater­dag 23 de­cem­ber 2023 20:00 uur Kerk Asten Kerst­con­cert ‘Jong Neder­land Asten’
November 2024 Kerk Someren Concert(en) t.g.v. 150-jarig jubileum
‘Muziek­ver­eni­ging Somerens Lust’
Voor alle uit­voe­ringen geldt: zie pa­ro­chie­web­site en streekmedia voor actuele tij­den.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose