link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

Ge­schie­de­nis

De cultus rond het Maria­beeld in Ommel is waar­schijn­lijk omstreeks 1400 ontstaan. Vanaf het begin van de ver­ering zou­den dankzij O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren zijn geschied. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw een aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder anderen afkoms­tig uit Duits­land en België.

Na 1699 blijkt niets meer van open­ba­re gods­dienst­oefe­ningen, pro­ces­sies of ommegangen in Ommel. Waar­schijn­lijk wer­den zij na klachten van de classis in 1698 door de Staten-Generaal verbo­den.

In 1722 kwam de Maria­ka­pel in han­den van de her­vorm­den. Het Maria­beeld verbleef in de periode 1732-1839 in het Limburgse Nunhem. In 1796 kregen de katho­lie­ken de Maria­ka­pel terug, waarna Maria voor de bouwvallige kapel werd vereerd.

Het in 1813 terug­ge­keerde beeld werd in 1840 in de her­bouwde kapel geplaatst, waarna de bede­vaarten naar Ommel weer op gang kwamen. En dit is sindsdien nooit meer gestopt.

(bron: KNAW / Meertens Instituut - data­bank van bede­vaarten
foto’s: Rob Fritsen / Siris)

Meimaand Ommel

Ieder jaar ont­vangt Mariaoord Ommel vele bezoekers, bede­vaarts­gan­gers en koren. Maar heel speciaal in de Meimaand trekken velen naar Ommel toe. In de Meimaand is er een aanbod van bede­vaarten, gebeds­vie­ringen, Plech­tig Lof en muzikale uit­voe­ringen.

Wij hopen u van harte te kunnen begroeten in ons genadeoord van Maria.

Koren en bede­vaarten kunnen zich aanmel­den via de mail of tele­fo­nisch.

Een lid van de werk­groep bede­vaart neemt dan contact met u op om te zien wat de moge­lijk­he­den voor koren en bede­vaarten in Ommel zijn.

Pro­ces­sie­park Mariaoord Ommel

In 2021 en 2022 is het pro­ces­sie­park gron­dig gereno­veerd. Op zon­dag 21 mei 2023 is het park fees­te­lijk heropend en inge­ze­gend door de bis­schop van 's-Hertogen­bosch, mgr. G.J.N. de Korte.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose