link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria van Ommel

Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel

Bede­vaart

Gedurende heel het jaar ont­vangt Mariaoord bezoekers, bede­vaart­gan­gers en koren. Maar heel speciaal in de Meimaand trekken velen naar Ommel toe. In de Meimaand zorgt de werk­groep mei­maand voor een aanbod van bede­vaarten, gebeds­vie­ringen en muzikale uit­voe­ringen.

Groepen die geïn­te­res­seerd zijn om op bede­vaart naar Ommel te komen, zijn van harte welkom. Even­eens zijn koren welkom die in of buiten de mei­maand de vie­rin­gen willen onder­steunen.

Nieuws­gie­rig of geïn­te­res­seerd?

Pro­ces­sie­park

Statie in het processieparkIn het pro­ces­sie­park bevin­den zich een Calvarie­berg, Lourdesgrot en kruis­wegs­ta­ties. De Calvarie­berg staat centraal in het park en is een ver­wij­zing naar de plaats waar Jezus Christus is ge­krui­sigd en gestorven. Rondom de Calvarie­berg staan de zoge­naamde kruis­wegs­ta­ties. Dit zijn afbeel­dingen van de lij­densweg die Jezus is gegaan, vanaf zijn veroor­de­ling tot en met het moment dat hij is gestorven en van het kruis is afgeno­men. De Calvarie­berg en kruis­wegs­ta­ties zijn voor vele mensen ver­wij­zingen naar de liefde van God die zich­zelf geeft. Zij maken dit visueel dui­de­lijk tot in onze tijd. De kruis­wegs­ta­ties zijn ook rich­ting­wij­zers in het ge­loofs­le­ven. Al wan­de­lend en bid­dend langs deze afbeel­dingen gaan kan een waarde­volle vorm gebed en in­spi­ra­tie zijn.

De Lourdesgrot is een bouw­werk dat herinnert aan gebeur­te­nissen in Frank­rijk in de 19e eeuw. Maria verscheen bij een grot aan de 14-jarige Ber­na­dette Soubirous uit het dorp Lourdes. Lourdes is een van de bekendste en grootste katho­lie­ke bede­vaarts­oor­den. De aanwe­zig­heid van de Lourdesgrot in Ommel verbindt de bede­vaarts­plaats Ommel met al de plaatsen in de wereld waar mensen tot Maria bid­den en God door Maria zorg heeft voor mensen.

In 2022 en 2023 heeft een lokaal ini­tia­tief ervoor gezorgd dat het pro­ces­sie­park met haar groen­voor­zie­ning en paden compleet is gereno­veerd. En ook de Lourdesgrot is terug­ge­bracht tot haar oor­spron­ke­lijke glorie. Op 21 mei 2023 heeft onze bis­schop, mgr. Gerard de Korte, het park inge­ze­gend en offi­cieel heropend.

Het park is vrij toe­gan­ke­lijk en zeer aan­trek­ke­lijk voor bezoek, rust en gebed.

Middag van Bemoe­diging

Beeldje van Maria van OmmelAl ruim 35 jaar or­ga­ni­seert Mariaoord Ommel op de tweede dins­dag van ok­to­ber de zoge­naamde ‘Middag van Bemoe­diging’. Een mini­bede­vaart naar Maria.

Het zijn veelal ouderen, zieken en kwets­ba­re mensen die deze mid­dag bezoeken. Maar de mid­dag staat open voor een ieder en speciaal voor diegenen die verlegen zitten om een hart onder de riem.

Pro­gram­ma

Deze bij­zon­dere mid­dag begint altijd om 14.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring. Hierna is er tijd voor ont­moe­ting met een kopje koffie/thee, een lekkere koek en een gezellig praatje. De mid­dag wordt af­ge­slo­ten met een Mariahulde. We zingen Maria­lie­de­ren, luis­te­ren naar mooie teksten, bid­den samen en brengen een speciaal bloem­stuk bij Maria. De Mariahulde wordt af­ge­slo­ten met een speciale zegen door de pa­ro­chie­pries­ters die daarbij rondlopen in de kerk. Rond 16.00 uur is de mid­dag afgelopen.

Volgende keer

De eerst­volgende ‘Middag van Bemoe­diging’ is:

Dins­dag 8 ok­to­ber 2024 om 14.00 uur

Nieuws­gie­rig of geïn­te­res­seerd?

Rond­lei­ding

In Mariaoord kunnen op verzoek rond­lei­dingen wor­den gegeven. Een lokale gids geeft tij­dens een wan­de­ling uitleg over de ge­schie­de­nis van Mariaoord, haar gods­diens­tige bete­ke­nis door alle tij­den heen en haar waarde als plaats van gebed, stilte en rust. Ook wordt de ach­ter­grond en uit­voe­ring van de gron­dige renovatie van 2022/23 toe­ge­licht.

Rond­lei­dingen zijn moge­lijk van maart tot en met ok­to­ber. De aanmel­dingen verlopen via het plaat­se­lijke VVV-kantoor.

Tijdens de mei­maand zijn er stan­daard rond­lei­dingen direct na de H. Mis van 09:00 en 11:00 uur. Geïn­te­res­seer­den kunnen gewoon aan­slui­ten. Hierover wor­den mede­de­lingen gedaan tij­dens de vie­rin­gen.

Over het terrein van Mariaoord bevin­den zich wandelpa­den die goed toe­gan­ke­lijk zijn voor rol­stoelen en scootmobiels.

Aanmel­ding

Agenda

Vaste vie­rin­gen

In de Meimaand - Maria­maand wor­den in de OLV Praesen­ta­tie­kerk van Ommel op vaste tij­den H. Missen gevierd:

  • Maan­dag t.e.m. vrij­dag: 08.00 uur
  • Zater­dag: 18.00 uur
  • Zondag: 07.00, 09.00 en 11.00 uur 

Ac­ti­vi­teiten

datum tijd ac­ti­vi­teit
woens­dag 1 mei 2024 8.00 uur
Opening mei­maand met aan­slui­tend koffie/thee
woens­dag 1 mei 2024 9.00 uur Lezing over de Maria-ver­ering in Ommel
zon­dag 5 mei 2024 13.00 uur Verto­ning film “Fran­cis­cus, heilige tegen wil en dank” met aan­slui­tend gesprek met broe­der Fran­cis­caan Fer van der Reijken
zon­dag 5 mei 2024 15:00 uur Taizé-vie­ring: medi­ta­tieve gebeds­vie­ring met lie­de­ren uit Taizé
don­der­dag 9 mei 2024 15.00 uur Lof met samenzang
zon­dag 12 mei 2024 11.00 uur Wijding van het nieuw altaar in de buiten­kerk door mgr. A. Hurkmans
zon­dag 12 mei 2024 12.00 uur Ont­moe­ting met koffie/thee, moe­der­dagpicknick
zon­dag 12 mei 2024 15.00 uur Lof met aan­slui­tend een uit­voe­ring door zan­geres Simone Slegers
zon­dag 19 mei 2024 12.00 uur In­spi­ra­tie-wan­de­ling van kerk Asten naar Ommel
zon­dag 19 mei 2024 15.00 uur Lof met thema 'Pelgrim'
zon­dag 26 mei 2024 11.00 uur H. Mis met gil­den van kring Peelland: ze­ge­ning patroons­beeld St. Jozef, ze­ge­ning pro­ces­sie­kaars en vendel­groet na de H. Mis
zon­dag 26 mei 2024 15.00 uur Lof met aan­slui­tend een uit­voe­ring door zan­geres Lya de Haas
zon­dag 26 mei 2024 16.00 uur Kort inter­view met Lya de Haas over 'levens­kunst'
Donder­dag 15 au­gus­tus 2024
14.30 uur
Maria Ten­hemel­op­ne­ming KBO DAS
Dins­dag 8 ok­to­ber 2024 14.00 uur Middag van Bemoe­diging

Ge­schie­de­nis

Afbraak van de oude kerk van Ommel
Afbraak van de oude kerk t.b.v. nieuw­bouw

In Ommel wordt sinds de 15e eeuw een genade­beeld van Maria vereerd, Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel geheten.

De vondst van het beeld

De vondst wordt be­schre­ven in een volks­ver­haal. Het beeld, dat bij de vondst al enkele eeuwen oud was, dook op in de Goede Week van het jaar 1440 op een van de palen van het hek van een weiland. Ver­schil­lende keren werd het naar de paro­chie­kerk van Asten gebracht, maar telkens keerde het op onverklaar­ba­re wijze terug naar het paaltje.

Uit­ein­de­lijk had de pastoor er genoeg van. Hij zette Maria in een ta­ber­na­kel en deed het deurtje op slot. De hele avond zat hij erbij te waken, maar uit­ein­delijk kreeg hij toch wroe­ging en deed het deurtje open. De Moeder Gods bleek verdwenen zon­der dat de pastoor het in de gaten had gehad. Hij ging on­mid­del­lijk op weg naar het weiland met het paaltje, en hal­ver­wege trof hij Maria aan, zittend onder een boom waarin de vogels uitbun­dig zongen hoewel het mid­den in de nacht was. Zij wenkte hem haar te volgen en zij leidde hem naar het weiland waar zij het eerst was ver­sche­nen. Zo maakte zij dui­de­lijk waar zij vereerd wenste te wor­den.

Ver­ering

In eerste instantie werd er op de plek van de vondst die plaats een zoge­naamd kèske gezet, een klein houten kapelletje op een stok. Later kwam er een echte kapel, betaald door Jan van Haven die zei door Maria van een schip­breuk gered te zijn. Hij zou door haar bij die gelegen­heid gevraagd zijn haar kapel in Ommel te verfraaien. Deze grotere kapel werd in 1444 door de bis­schop van Luik geconsa­creerd.

Na de Vrede van Münster werd open­lijke belij­ding van het katho­lie­ke geloof binnen de Republiek verbo­den. Het beeldje werd door de zusters van het nabij­ge­le­gen klooster Maria Schoot in vei­lig­heid gebracht naar Nunhem in het hui­dige Limburg, dat niet onder de Republiek viel. Daarbij bleef de wagen waarop Maria werd mee­ge­no­men enkele malen steken. Dit zou opgelost zijn door Maria toe te zeggen dat het maar tij­de­lijk zou zijn.

Beeld van Maria van Ommel

Terug­keer

Pas in 1840 keerde Onze Lieve Vrouwe van Ommel terug naar Ommel. Aan het einde van de 19e eeuw werd voor haar een neogo­tische bede­vaart­kerk gebouwd, de Onze-Lieve-Vrouw-Pre­sen­ta­tie­kerk. Tevens werd er in Ommel het Pro­ces­sie­park Mariaoord aan­ge­legd om de pelgrims te kunnen ont­van­gen. Deze kerk werd in de Tweede Wereld­oor­log verwoest. In 1962 werd er nieuw­bouw gepleegd met als re­sul­taat het moderne kerk­ge­bouw dat er nu staat.

Het beeld

Het beeld zelf is een byzan­tijns reliëf uit de 10e eeuw dat waar­schijn­lijk ooit een Evan­ge­lie­boek heeft gesierd. Hoe het in Ommel terecht is geko­men, is niet bekend. Het beeld staat in de oude, door Pierre Cuypers ont­wor­pen schrijn, dat de oorlog had overleefd. Het beeld staat veilig achter een glasplaat.

(bron: Wikipedia)

 

Gebed

Er bestaat een heel oud gebed tot Onze Lieve Vrouw van Ommel, Troos­te­res in elke nood:

Onze Lieve Vrouw van Ommel, beminde Moeder,
ik kom tot U met een kin­der­lijk ver­trouwen.
U hebt begrip voor mijn moei­lijk­he­den.
Heb medelij­den met mij, o lieve Moeder.

Gij kunt, Gij moet mij helpen.
Niemand neemt vruch­teloos zijn toevlucht tot U:
hoe zoudt Gij mij dan onverhoord kunnen laten weg­gaan?
Mijn hoop is op U geves­tigd
en ik bid U nederig om bijstand in mijn grote nood...

Lieve Vrouw van Ommel,
wil mijn smeken ver­ho­ren:
ik beloof U dank­baar­heid en liefde
al de dagen van mijn leven. Amen.

Onze Lieve Vrouw van Ommel, troos­te­res in elke nood, bid voor ons.

Foto­se­rie

Klik op een foto voor een uitvergro­ting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose