link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Opvoe­den gebeurt in stapjes. Geloofsopvoe­ding ook. Als ouders hun kindje laten dopen is dit een eerste stap in geloofsgroei en -opvoe­ding. Een kind gaat deel uitmaken van de Kerk en krijgt een eigen plaats. Een gedoopte mag ervaren dat Hij kind is van God en dit kind­schap mag leven en beleven in zijn Kerk, zijn ge­meen­schap. Deze weg begint bij het Sacra­ment van het Doopsel. Als mensen de Eerste Communie ont­van­gen, delen ze door het ont­van­gen van Jezus in het heilig Sacra­ment voor de eerste keer helemaal in de ge­meen­schap die zich verzamelt rond het altaar van de Heer. Een volgende stap in geloofsopvoe­ding is het ont­van­gen van het Sacra­ment van het Vormsel.

Bete­ke­nis van het Vormsel

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sa­cra­menten (pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk). Het Vormsel richt zich tot jon­ge­ren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leef­tijd waarop zij al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf al een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Traject 2023/2024

In de pa­ro­chie is er één traject voor jon­ge­ren die het Vormsel willen ont­van­gen. De opzet van het traject wordt de binnen enige tijd op de web­si­te ge­pu­bli­ceerd.

In­for­ma­tie­avond

Tijdens een in­for­ma­tie­avond gaat het pas­to­rale team met ouders en ver­zor­gers in gesprek over de opzet van het traject, be­lang­rijke momenten en ideeën om dit traject voor kin­de­ren, ouders en pa­ro­chie tot een mooie gebeur­te­nis te maken. Deze in­for­ma­tie­avond zal wor­den inge­pland en met aanvullende in­for­ma­tie op deze web­si­te wor­den ge­pu­bli­ceerd.

Toedie­ning van het Sacra­ment van het Vormsel

De toedie­ning van het Sacra­ment van het Vormsel vindt plaats tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring. Dit zal een centrale vie­ring zijn voor de hele pa­ro­chie.

Datum: Vrij­dag 19 april 2024
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, Asten
Cele­branten: Mgr. R. Mutsaerts, pastor S. Schevers en Diaken J. Swaanen

Aanmel­ding

Ac­ti­vi­teiten

ac­ti­vi­teit wanneer opmer­kingen
ouder­avond Maan­dag 13 no­vem­ber - 20.00 uur ’t Kwar­tier
aanmel­den Vrij­dag 1 de­cem­ber Uiterste aanmel­dingsdatum
1e catecheseles Dins­dag 9 januari - 15.30 uur Zijzaal kerk Asten
2e catecheseles Dins­dag 20 februari - 15.30 uur Zijzaal kerk Asten
Bezoek Semi­na­rie, Sint-Jan
en Fran­cis­caans klooster
Zater­dag 2 maart In­for­ma­tie volgt nog
3e catecheseles Dins­dag 12 maart - 15.30 uur Zijzaal kerk Asten
Ommel Woens­dag 20 maart - 14.00 uur Ac­ti­vi­teit “Goede Week”
Generale repe­ti­tie
Passion Someren
Woens­dag 27 maart (o.v.) De Ruchte in Someren
Oefenen vormsel­vie­ring Indien nodig afspreken met mgr. Mutsaerts
Vormsel­vie­ring Vrij­dag 19 april
Vormheer: Mgr. Mutsaerts
Escape room in de kerk
en friet in de sacristie
Zater­dag 18 mei Terugkom­dag

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose