link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Donderdag 5 oktober 2023

Donderdag in de 26e week door het jaar

Eerste lezing

Neh. 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 Ezra opende het boek van de wet, hij prees de Heer, en heel het volk antwoordde: Amen! Amen!
Uit het Boek Nehemia
In die dagen stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, samen op het plein voor de Waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, het boek te gaan halen van de wet die de Heer door Mozes aan Israël gegeven had. En Ezra, de priester, bracht het boek voor de vergadering van mannen en vrouwen en allen die de voorlezing konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op het plein voor de Waterpoort ten aanhoren van de mannen en vrouwen en van allen die het konden volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoog staan dat voor die gelegenheid opgeslagen was. Ten aanschouwen van heel het volk, - hij stak immers boven allen uit - opende Ezra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: „Amen, Amen!” Zij staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd en zij aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. En de levieten verklaarden het volk daar ter plaatse de wet. Zij lazen uit het boek van Gods wet voor, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tot heel het volk: „Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd. „Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.” Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. En ze zeiden hun: „Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete drank bij en deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag is aan onze Heer gewijd. „Weest niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt zij uw kracht.” Zo kalmeerden de levieten het volk en ze zeiden: „Weest nu stil! Dit is een heilige dag, weest dus niet bedroefd.” En het volk ging eten en drinken en deelde van zijn maaltijd aan anderen mee. Ze vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun was voorgehouden.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11
R: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.
Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem.

Evangelie

Lc. 10, 1-12 Laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: „De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. „Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. „Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. „Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. „Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! „Woont daar een vredelievend mens dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. „Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. „Gaat niet van het ene huis naar het andere. „In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. „In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. „Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.”
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose