link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Focus op familiepastoraat

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019
Focus op familiepastoraat

In een brief heeft bis­schop Gerard de Korte onlangs de pa­ro­chies in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch uit­ge­no­digd om zich in het werk- jaar 2019-2020 te concentreren op het familie­pas­to­raat. Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan die in het teken staan van gezins- en familie­pas­to­raat waar de pa­ro­chies gebruik van kunnen maken.

Missio­nair pas­to­raat

De focus op familie­pas­to­raat sluit aan bij de oproep van de bis­schop om als Kerk missio­nair te zijn. “Zonder een missio­naire inzet zullen onze geloofs­ge­meen­schappen kleiner en kleiner wor­den”, schrijft hij. “Wij zijn ge­roe­pen om een levende ge­meen­schap rondom Christus te vormen. Onze pa­ro­chies zijn geloofs­ge­meen­schappen waar mensen hun vriend­schap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alle­daag­se leven.”

De bis­schop ziet kansen voor missio­nair pas­to­raat. “In Neder­land zijn maar weinig overtuigde chris­te­nen, maar even­eens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten wor­den heen en weer geslin­gerd tussen reli­gi­euze onzeker­heid én reli­gi­eus verlangen. Tegen die ach­ter­grond pleit ik voor hel­dere maar ook gastvrije en harte­lijke pa­ro­chies.”

In de pa­ro­chie zou­den zoekende mensen verwelkomd moeten wor­den om lang­zaam maar zeker Gods liefde in Christus te ont­dek­ken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navol­ging van Christus gestalte geven. In veel van onze pa­ro­chies zijn missio­naire stappen gezet maar het is be­lang­rijk om dit proces gaande te hou­den en vooral ook te intensiveren.”

Door­ge­ven geloof primair via gezinnen

Uit onder­zoek blijkt dat het door­ge­ven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De school en de pa­ro­chie zijn daarbij vooral in onder­steunende zin be­lang­rijk. “Het gelovig voor­beeld van vader en moe­der maar ook van opa en oma zijn voor de gelo­vi­ge vor­ming van kin­de­ren van cruciaal belang”, consta­teert de bis­schop.

In drie pa­ro­chies zijn de laatste tijd extra pas­to­rale krachten aan­ge­steld met een spe­ci­fie­ke zen­ding voor missio­nair gezins- en familie­pas­to­raat. Pa­ro­chies die de fi­nan­ciële mid­de­len vrij kunnen maken, kunnen van het bisdom toestem­ming krijgen om ook derge­lijke pas­to­rale krachten aan te stellen.

Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan rond familie­pas­to­raat. Zo zijn pa­ro­chies gevraagd om ‘best practices’ te delen van succes­vol gezins- en familie­pas­to­raat. Die zullen een plek krijgen op de nieuwe web­si­te van het bisdom die in ok­to­ber online komt. Op 4 no­vem­ber is er een studie­dag rond het sacra­ment van het huwe­lijk. Ook gaat eind sep­tem­ber een groep van start waarin jonge echtparen (20-40 jaar) elkaar kunnen ont­moe­ten en hun relatie met God, met elkaar en met de Kerk kunnen verdiepen. Het biedt hen de gelegen­heid om erva­ringen uit te wisselen met andere echtparen over relatie, gezin en geloof.

Ac­ti­vi­teiten

Pas­to­rale krachten met een spe­ci­fie­ke zen­ding voor familie- en gezins­pas­to­raat delen op een avond­bij­een­komst op 23 ok­to­ber hun erva­ringen. Op 26 no­vem­ber staat een studie­bij­een­komst gepland over hoe pa­ro­chies gezinnen kunnen be­ge­lei­den die op één of vaak meer­dere leef­ge­bie­den in de knel raken. Daarbij ligt de nadruk op de spe­ci­fie­ke rol van de kerk in de gehele keten van zor­gaanbie­ders.

Verder staan onder meer een cursus voor huwe­lijksvoor­be­rei­ders en een studie­dag rond relatie en huwe­lijk op de agenda. In juni wordt voor het eerst sinds 2012 een dag geor­ga­ni­seerd voor alle mis­die­naars en acolieten uit het bisdom. In de herfst­va­kan­tie tenslotte, van 17 tot en met 25 ok­to­ber 2020 gaat het bisdom op bede­vaart naar Lourdes. Ook die pelgrimage is gericht op gezinnen, tieners en jon­ge­ren.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over het aanbod van het bisdom op het gebied van gezins- en familie­pas­to­raat kunt u contact opnemen met Manon van den Broek, bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor familie­pas­to­raat, via: mvd­broek@bisdom­den­bosch.nl

 

(bericht over­ge­no­men van de BisdomNieuws­brief van au­gus­tus 2019)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose