link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Focus op familiepastoraat

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019
Focus op familiepastoraat

In een brief heeft bis­schop Gerard de Korte onlangs de pa­ro­chies in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch uit­ge­no­digd om zich in het werk- jaar 2019-2020 te concentreren op het familie­pas­to­raat. Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan die in het teken staan van gezins- en familie­pas­to­raat waar de pa­ro­chies gebruik van kunnen maken.

Missio­nair pas­to­raat

De focus op familie­pas­to­raat sluit aan bij de oproep van de bis­schop om als Kerk missio­nair te zijn. “Zonder een missio­naire inzet zullen onze geloofs­ge­meen­schappen kleiner en kleiner worden”, schrijft hij. “Wij zijn geroepen om een levende ge­meen­schap rondom Christus te vormen. Onze pa­ro­chies zijn geloofs­ge­meen­schappen waar mensen hun vriend­schap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alle­daag­se leven.”

De bis­schop ziet kansen voor missio­nair pas­to­raat. “In Neder­land zijn maar weinig overtuigde chris­te­nen, maar eveneens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd tussen reli­gi­euze onzeker­heid én reli­gi­eus verlangen. Tegen die ach­ter­grond pleit ik voor heldere maar ook gastvrije en harte­lijke pa­ro­chies.”

In de pa­ro­chie zouden zoekende mensen verwelkomd moeten worden om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus te ontdekken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navol­ging van Christus gestalte geven. In veel van onze pa­ro­chies zijn missio­naire stappen gezet maar het is be­lang­rijk om dit proces gaande te houden en vooral ook te intensiveren.”

Door­ge­ven geloof primair via gezinnen

Uit onder­zoek blijkt dat het door­ge­ven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De school en de pa­ro­chie zijn daarbij vooral in onder­steunende zin be­lang­rijk. “Het gelovig voor­beeld van vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de gelo­vi­ge vor­ming van kinderen van cruciaal belang”, constateert de bis­schop.

In drie pa­ro­chies zijn de laatste tijd extra pas­to­rale krachten aan­ge­steld met een specifieke zen­ding voor missio­nair gezins- en familie­pas­to­raat. Pa­ro­chies die de fi­nan­ciële mid­de­len vrij kunnen maken, kunnen van het bisdom toestem­ming krijgen om ook derge­lijke pas­to­rale krachten aan te stellen.

Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan rond familie­pas­to­raat. Zo zijn pa­ro­chies gevraagd om ‘best practices’ te delen van succesvol gezins- en familie­pas­to­raat. Die zullen een plek krijgen op de nieuwe website van het bisdom die in okto­ber online komt. Op 4 novem­ber is er een studie­dag rond het sacra­ment van het huwe­lijk. Ook gaat eind sep­tem­ber een groep van start waarin jonge echtparen (20-40 jaar) elkaar kunnen ontmoeten en hun relatie met God, met elkaar en met de Kerk kunnen verdiepen. Het biedt hen de gelegen­heid om ervaringen uit te wisselen met andere echtparen over relatie, gezin en geloof.

Ac­ti­vi­teiten

Pas­to­rale krachten met een specifieke zen­ding voor familie- en gezins­pas­to­raat delen op een avond­bij­een­komst op 23 okto­ber hun ervaringen. Op 26 novem­ber staat een studie­bij­een­komst gepland over hoe pa­ro­chies gezinnen kunnen be­ge­lei­den die op één of vaak meerdere leef­ge­bieden in de knel raken. Daarbij ligt de nadruk op de specifieke rol van de kerk in de gehele keten van zorgaanbieders.

Verder staan onder meer een cursus voor huwe­lijksvoor­be­reiders en een studie­dag rond relatie en huwe­lijk op de agenda. In juni wordt voor het eerst sinds 2012 een dag geor­ga­ni­seerd voor alle mis­die­naars en acolieten uit het bisdom. In de herfst­va­kan­tie tenslotte, van 17 tot en met 25 okto­ber 2020 gaat het bisdom op bede­vaart naar Lourdes. Ook die pelgrimage is gericht op gezinnen, tieners en jon­ge­ren.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over het aanbod van het bisdom op het gebied van gezins- en familie­pas­to­raat kunt u contact opnemen met Manon van den Broek, bis­schop­pe­lijk gedelegeerde voor familie­pas­to­raat, via: mvdbroek@bisdomden­bosch.nl

 

(bericht overgenomen van de BisdomNieuws­brief van augus­tus 2019)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose