link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Missiemaand oktober

Gebed en bijbelleesrooster

gepubliceerd: woensdag, 25 september 2019

Oktober 2019 is door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen tot ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’. De paus wil onder de gelo­vi­gen een nieuw missio­nair elan sti­mu­leren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelo­vi­ge op over die missie na te denken.

Bijbelleesrooster

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting heeft als reactie op deze pau­se­lijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze bro­chu­re is een hand­rei­king waardoor elke gelo­vi­ge kan medi­te­ren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbel­boek De Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (5 ok­to­ber en daarna).

Podcast

Beluister de podcast van katho­liek­le­ven.nl met de sa­men­stel­ler van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?”

Gebed voor de bui­ten­ge­wone missie­maand 2019

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgeno­men dat paus Fran­cis­cus aanreikt voor de ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’.

Hemelse Vader,
toen uw enig­ge­bo­ren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leer­lin­gen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moe­dig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evan­ge­lie,
zodat de missie toe­ver­trouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdruk­kingen kan vin­den
die leven en licht brengen in de wereld.

Help ons om het voor alle mensen moge­lijk te maken
uw red­dende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de een­heid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose