link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans ingeluid

gepubliceerd: zondag, 19 januari 2020
foto: Wim Koopman
Actie Kerkbalans ingeluid

Inmiddels is het een jaar­lijkse traditie: het inluiden van de Actie Kerk­ba­lans. Mgr. Gerard de Korte en Plebaan Vincent Blom ‘klommen in de touwen’ om de klokken te luiden. Van zater­dag 18 janu­ari t/m zater­dag 1 febru­ari 2020 wordt weer een beroep gedaan op de ge­meen­schap om bij te dragen aan een gezonde fi­nan­ciële balans van de pa­ro­chie.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 12.30 uur in de Sint-Jans­kathe­draal met als cele­brant Mgr. Hurkmans, nam Mgr. De Korte het woord en sprak hij de gelo­vi­gen toe. De toe­spraak was gebaseerd op zijn bijdrage aan het boek dat in het kader van Actie Kerk­ba­lans door Adveniat is uitge­ge­ven:

 

Daarom blijf ik bij de Kerk

Bij veel tijdgenoten hebben de chris­te­lijke kerken, heel bij­zon­der ook mijn eigen Kerk, een slecht imago. Ver­schil­lende oor­zaken zijn te noemen. Ik denk aan het af­schu­we­lijke nieuws over het seksueel mis­bruik in pa­ro­chies, kost­scho­len en internaten in het nabije verleden. Kinderen waren helaas niet veilig in ker­ke­lijke instellingen. Priesters en reli­gi­euzen hebben zo een anti­ge­tui­ge­nis gegeven. Mensen niet bij Christus gebracht maar hen van Hem vervreemd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

Geweld

Steeds weer wordt de wereld gecon­fron­teerd met reli­gi­eus geweld. In de meeste gevallen uitgeoefend door radicale moslims. Maar in de beleving van niet weinig seculiere mensen staan alle religies in de beklaagden­bank. Tijdgenoten verbinden gods­diensten met onvrij­heid, intole­ran­tie en geweld. Overigens valt daar het nodige op af te dingen. Want iedere mens is tot geweld in staat. En in de 20ste eeuw hebben twee seculiere ideo­lo­gieën, het natio­naal - socialisme en het communisme, miljoenen mensen op een fabrieks­ma­tige wijze vermoord. Maar ondanks dat gegeven verbinden veel mensen alle religies met geweld.

Macht

In mijn eigen bisdom ontmoet ik ook, veelal oudere, mensen die de Kerk verbinden met macht. Tot recente tijden was de Rooms- Katho­lie­ke Kerk in het zuiden ook een machtig instituut. En hebben mensen de Kerk niet zelden ervaren als een verdrukkende macht. Autoritaire pastoors hebben helaas in de tijd van het Rijke Roomsche Leven een negatief beeld van de Kerk gevoed.

Bezieling

Ondanks de genoemde feiten en ervaringen blijf ik bij de Kerk. Het oor­deel over het verleden is vaak eenzijdig en onbarm­har­tig. In ieder geval moet het beeld van de Kerk worden verbreed. Want naast donker valt er ook licht te melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht. Aller­eerst kunnen de duizenden pa­ro­chies en ker­ke­lijke gemeenten in ons land mensen helpen om even tot een heilzame stilstand te komen. Even een pas op de plaats maken kan uitermate heilzaam zijn voor lichaam en geest. De kerken bieden momenten van gebed en be­zin­ning. In de Sint Jan van 's-Hertogen­bosch komen dage­lijks mensen voor het vieren van de Eucha­ris­tie maar nog meer om even een kaarsje op te steken bij Maria. En iedere kaars is verbonden met een gebed. Zo vinden duizenden mensen troost en bemoedi­ging en kunnen zij weer verder met hun leven. Onze kerk­ge­bouwen vormen zo plaatsen van bezieling.

Schoon­heid

Kerken vormen ook een bron van cultuur. Ik denk aan de schoon­heid van tal van kerk­ge­bouwen. Schoon­heid geldt, naast waar­heid en goed­heid, als een weg naar God. Diezelfde schoon­heid kan ook worden beleefd bij het beluisteren van het gre­go­ri­aans of de kerk­mu­ziek van Bach. Reli­gi­euze muziek maar ook schilderijen en gedichten die mensen helpen om tot verstilling en tot een ont­moe­ting met God te komen. De krimp van de twee grote volks­kerken in ons land, de PKN en de Rooms- Katho­lie­ke Kerk, leidt helaas tot een overschot aan kerken. De kerk­besturen zullen daarom met andere relevante partijen moeten zoeken naar een optimaal behoud van ons reli­gi­eus erfgoed in de meest brede zin van het woord.

bron van wijs­heid

De kerken vormen zeker ook een bron van wijs­heid. De verhalen uit de Heilige Schrift vormen voor ons een spiegel. Ik ver­wijs graag naar de visie van Yvonne Zonderop. Mevrouw Zonderop heeft, zoals zovelen, in het de roerige zestiger jaren van de vorige eeuw Kerk en geloof los­ge­la­ten. Maar in een recente studie vraagt zij zich af of met het bad­wa­ter ook het kind niet is weggegooid. Zij is niet opnieuw tot geloof gekomen maar noemt zich wel heel bewust een cultuurchristen. Onze waarden, normen en deugden; ons denken over goed en kwaad zijn wezen­lijk door de Bijbel in het algemeen en de chris­te­lijke traditie in het bij­zon­der bepaald. Noties als naasten­liefde en ge­rech­tig­heid maar ook ver­ge­ving en ver­zoe­ning zijn vanuit het evan­ge­lie onze cultuur binnen­ge­dragen.

Dienst­baar­heid

De chris­te­lijke kerken zijn niet alleen bezig met vieren, catechese en geloofscom­mu­ni­ca­tie maar ook met onderling dienstbetoon. Iedere drie jaar publiceren de kerken van ons land een Armoede­rap­portage. Zij geven aan hoeveel geld de kerken per jaar be­schik­baar stellen voor mensen in nood. Maar ook hoeveel tijd wordt besteed aan diaconale projecten. Ondanks het kleiner worden van de kerken, gaat het nog steeds om veel geld en tijd. Alleen al 1,3 miljoen diaconale contacturen werden geteld. Deze "diaconie van de ont­moe­ting" is ontzettend be­lang­rijk voor de sociale cohesie in het algemeen en concrete kwets­ba­re mensen in het bij­zon­der. Wij mogen intens dank­baar zijn voor de inzet van onze diaconieën en caritasin­stel­lingen.

God is de eerste en de laatste

Ik heb in het bovenstaande meerdere redenen genoemd waarom ik de Kerk een warm hart toedraag en bij de Kerk blijf. Maar de be­lang­rijk­ste reden is misschien wel het gegeven dat ik via de Kerk weet van een God die mij het leven geeft en onvoor­waar­de­lijk bemint. God is de alfa en de omega. Hij staat aan het begin en Hij zal alles ook voltooien. Paulus spreekt ontroerende woorden als hij schrijft dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Gelukkig is de mens die dat mag ervaren en geloven. De Bijbelse God, de Vader van Jezus Christus, is een trouwe God. Hij houdt ons vast hier en nu en tot over de grens van dit aardse leven heen.

En toch

De kritiek­pun­ten van veel tijdgenoten kan ik in grote mate herkennen. Kerk­mensen kunnen Christus en het evan­ge­lie helaas verduisteren. Het grond­personeel kan zwaar tegenvallen maar God is goed en liefdevol. Daarom blijf ik bij de Kerk als bron van bezieling en schoon­heid. Als ge­meen­schap vol wijs­heid en dienstbetoon. Maar vooral ook als de plek waar God mij in Christus wil ontmoeten. Hij inspireert mij met zijn Geest en sti­mu­leert mij, in ver­bon­den­heid met vele anderen, hoopvol de weg van het evan­ge­lie te bewan­de­len.

+ Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

 

Reke­ning­num­mers voor uw bijdrage

Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heusden NL62 RABO 0103 6041 54
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08
Someren- Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren- Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren- Eind NL14 RABO 0148 0094 84

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose