link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen versoepelingen coronamaatregelen in RK. Kerk

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Inter­ker­ke­lijke Overleg in Over­heids­zaken (CIO) uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de route­kaart geïn­tro­du­ceerde lijn voor de situatie “zeer erns­tig” en dat blijft zo. De bis­schop­pen handhaven daarom de maat­regelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ waar­mee zij hun lijn sinds ok­to­ber 2020 voort­zet­ten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voor­keur één cantor en maximaal vier zan­gers en handha­ving van alle overige maat­regelen inzake reserve­ring, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Paas­wake

De verlen­ging van de avondklok met wijzi­ging van de aan­vangs­tijd naar 22.00 uur betekent dat de aan­vangstij­den van de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm - in het bij­zon­der van de Paas­wake - zodanig wor­den ver­vroegd dat gelo­vi­gen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paas­wake daar­mee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetre­den.

Thuis Pasen vieren

De bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat dit jaar net als vorig jaar de vie­ring van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstan­dig­he­den wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop

“De corona­cri­sis is ingrijpend voor ons allen, in de samen­le­ving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauw­ge­zet­heid, geduld en veer­kracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daar­mee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend hou­den, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Neder­landse bis­schop­pen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose