link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk

Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online

gepubliceerd: vrijdag, 9 april 2021

Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperkOp vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.

Het webinar is een voorproefje op het opGROEIsymposium dat niet in april 2021 plaats­vindt maar vanwege corona is verschoven naar ok­to­ber 2021.

Digitale jungle

De wereld veran­dert en dat gaat heel snel. Kin­de­ren groeien te­gen­woor­dig op in een wereld die steeds meer begint te lijken op een digitale jungle van moge­lijk­he­den en uit­dagingen. Een groot vraag­stuk voor ouders is: hoe kun je jouw kin­de­ren opvoe­den in die jungle? Het is al moei­lijk om alle ontwik­ke­lingen bij te hou­den (wat weet u van Tiktok, Fortnite en Minecraft?), laat staan om de bele­vings­we­reld van kin­de­ren echt te begrijpen. Als ouder kom je voor veel dilemma's te staan: hoeveel scherm­tijd is gezond voor mijn kind? Wat is een passende leef­tijd voor een smart­phone? Hoe bescherm ik ze tegen pornografie en andere versla­vingen en stoornissen?

Spreker

Paul GraasPaul Graas is betrokken bij een inter­na­tio­naal platform gericht op opvoe­dings- en onder­wijs­vraag­stukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jon­ge­ren, ouders, leraren en andere opvoe­ders. Paul Graas is auteur van het boek Voor de christen die mens wil wor­den ge­schre­ven (De Boog/Betsaida, 2020).

Aanmel­den

Je kunt vrij­dag­avond 23 april van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur meedoen aan deze webinar vanuit uw luie stoel!

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoe­dende taak m.n. op het vlak van licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit. De inlei­dingen en workshops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onder­wijs, poli­tiek, media en weten­schap de deel­ne­mers te voe­den met in­for­ma­tie en tevens om hen de gelegen­heid te geven tot uit­wis­se­ling.

 

Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperkParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose