link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen

gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
Einde aan het maximum van 30 - tenminste voor kerken met meer dan 300 zitplaatsen
Einde aan het maximum van 30 - tenminste voor kerken met meer dan 300 zitplaatsen

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zit­plaatsen bezet zijn. Dit kan enkel als de hui­dige maat­regelen maat­regelen (reserveren, 1½ meter afstand, hygiëne) wor­den gehand­haafd.

Concrete aantallen

Dit betekent voor onze pa­ro­chie dat de volgende kerken meer deel­ne­mers kunnen ont­van­gen bij ker­ke­lijke plech­tig­he­den. Voor uit­vaar­ten geldt de beslis­sing van rijkswege van vorige week: 100 geno­dig­den mits de hui­dige maat­regelen (1½ meter, hygiëne) daarbij kunnen wor­den gehand­haafd.

plaats max. aantal
Asten: 60 deel­ne­mers
Ommel: 50 deel­ne­mers
Someren: 60 deel­ne­mers

De kerken in Heus­den en Lierop hebben geen capaci­teit van meer dan 300 zit­plaatsen en blijven dus op het aantal van 30 deel­ne­mers. Dit geldt ook voor de ge­meen­schaps­hui­zen de Einder in Someren-Eind en de Smelen in de Sluis XIII.

We zullen deze aanpas­sing vanaf het weekend van 8 en 9 mei gaan toepassen.

Zeer erns­tig

De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie die als ‘zeer erns­tig’ geldt, laat nog geen ver­dere ver­soe­pe­ling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat de hui­dige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzich­tig­heid en terug­hou­dend­heid. Daarom blijft het protocol ‘Ker­ke­lijke leven op an­der­halve meter’ binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk ook voor grote kerken onverkort gel­den met alle regels over het onderling hou­den van afstand, reserveren, hygiëne enzo­voort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bis­schop­pen gezegd dat de kerk geen bron van besmet­ting mag wor­den. De bis­schop­pen zijn de pa­ro­chies daarom dank­baar voor hun inzet om ook met de beperkte verrui­ming voor grote kerk­ge­bouwen het protocol zorg­vul­dig te blijven uit­voeren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose