link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jos Knapen ontvangt koninklijke onderscheiding

gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2021

Afgelopen maan­dag 26 april ont­ving Heus­denaar, pa­ro­chi­aan en vrij­wil­li­ger Jos Knapen een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding in de orde van Oranje Nassau.

Jos werd tot zijn verras­sing thuis bezocht door burge­mees­ter Extel-van Katwijk en ont­ving uit haar han­den de onder­schei­ding. Zie ook de videoreportage die is gemaakt door Siris.

Jos ont­ving deze onder­schei­ding voor zijn ja­ren­lan­ge ker­ke­lijke inzet en be­trok­ken­heid. Hij heeft zich al meer dan 25 jaar op ver­schil­lende vlakken actief getoond binnen de pa­ro­chie­ge­meen­schap. Als voor­gan­ger bij gebeds­vie­ringen of als lector bij een Eucha­ris­tie­vie­ring. Verder is hij actief geweest als lid van de Avond­wake­groep en actief lid van de hui­dige werk­groep rouw­be­ge­lei­ding. Hierbij bereidt hij afscheidsplech­tig­he­den voor, bezoekt de familie van over­le­de­ne en maakt teksten voor de te hou­den afscheids­vie­ringen. Vrij recent heeft hij ook de verant­woor­de­lijk­heid van de kerkhof­ad­mi­ni­stra­tie op zich geno­men. Jos heeft zich in de afgelopen jaren getoond als een betrokken en actieve vrij­wil­li­ger voor onze pa­ro­chie­ge­meen­schap.

Daar­naast is Jos ook jarenlang maat­schap­pe­lijk betrokken geweest. Bij Carnavals­ver­eni­ging de Peelvrujters heeft Jos tij­dens zannik­avon­den van de Peelvrujters met zijn optre­dens in de ton plezier bracht. In 1997 is hij ook Prins Carnaval van Peelvrujtersland geweest. Daar­naast is Jos ook een aantal jaren vorst geweest van de vereni­ging. Verder heeft hij zich ook jarenlang ver­diens­te­lijk gemaakt als regisseur / tekst­schrij­ver van optre­dens van de oud prinsen.

Als kunstliefhebber is Jos in 1980 betrokken geweest bij de herstart van Onderling Kunstgenot en vanaf toen ook lid geweest van deze toneel­ver­eni­ging. Hij is in die club op meer­dere gebie­den actief geweest. Als toneelspeler, als bestuurslid en als regisseur. Dat regisseur-werk heeft hij ook voor meer­dere toneel­clubs in de regio verricht.

Verder is Jos al jarenlang pen­ning­mees­ter van de senioren­ver­eni­ging in Heus­den. Hij werkt ook mee in de werk­groep Heus­den 100 die zich inspant om het 100-jarig jubileum van het dorp luister bij te zetten.

Jos, van harte gefe­li­ci­teerd met de onder­schei­ding! We wensen jou en jouw familie Gods zegen toe en alle goeds.

(met dank aan Martien Waals voor de uit­ge­breide beschrij­ving van het vrij­wil­li­gers­werk van Jos)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose