link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch

gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2021
Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch

Middels de jon­ge­ren-nieuws­brief wor­den weer een drietal ac­ti­vi­teiten aan­ge­kon­digd. Op vrij­dag 11 juni is er een fysieke bij­een­komst op het bisdom­kantoor, op zater­dag 17 juli wordt het jaar fees­te­lijk afgesloten.

JBDB On Tour - 11 juni

De Bijbel is niet om gelezen te wor­den, maar om in jou ont­van­gen te wor­den! De Bijbel bena­de­ren met de ander voor je! Zomaar uit­spra­ken waar je iets mee hebt, of niet, waar je iets mee kan of juist niet? Eén ding is zeker: de Bijbel is meer dan een Heilig Boek alleen! Wil je de Bijbel en jouw erva­ring dichter bij elkaar brengen? Kom dan ook naar de laatste JBDB on Tour!

Deze avond staat gepland op vrij­dag 11 juni 2021 en de inloop zal zijn vanaf 19.30 uur. Om 19.45 uur zullen we starten met het pro­gram­ma en we zullen samen­ko­men op het Bisdom. In ver­band met de corona­maat­re­ge­len zal er beperkt plaats zijn en is aanmel­den verplicht.

Online Ont­moe­ting - 15 juni

Na de vorige online ont­moe­ting rondom Hemel­vaart willen we graag opnieuw online samen­ko­men op dins­dag 15 juni. We zullen weer starten om 20.00 uur. Tot nu toe zijn de online ont­moe­tingen kleinschalig geweest, en een kort moment om samen even te spreken over ons geloof.

Wil je hier bij aanwe­zig zijn? Geef je dan op via e-mail of Whatsapp.
We sturen de dag zelf pas de link door, dus je kunt nog op het laatste moment aanhaken.

Jaaraf­slui­ting - zater­dag 17 juli

Op zater­dag 17 juli zal het jaar van Jong Bisdom Den Bosch fees­te­lijk wor­den afgesloten. Meer in­for­ma­tie zal bin­nen­kort bekend wor­den gemaakt.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose