link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Update coronaprotocol

Gaat in per zaterdag 26 juni 2021

gepubliceerd: donderdag, 24 juni 2021
foto: Chris in Plymouth
Update coronaprotocol

Vandaag hebben de nederlandse bis­schop­pen een aanpas­sing in het protocol ‘ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter afstand’ ge­com­mu­ni­ceerd. Deze gaat in per 26 juni 2021.

Alle richt­lij­nen t.a.v. afstand en hygiëne blijven gel­den maar op de volgende onder­de­len zijn er ver­soe­pe­lingen. Deze vindt u in bij­ge­slo­ten link.

Een be­lang­rijke ver­an­de­ring is dat het reserveren vervalt zolang men niet verwacht dat het aantal bezoekers het maximum overtreft waarbij mensen op an­der­halve meter kunnen zitten. Wel moeten mensen zich mel­den bij een vrij­wil­li­ger bij de toegang van de kerk.

In onze kerken weten we precies hoeveel mensen er veilig op an­der­halve meter afstand kunnen zitten. We ver­wach­ten vooralsnog niet dat we de ko­men­de tijd deze maximale aantallen zullen over­schrij­den. Mocht dit wel zo zijn, dan moeten we mis­schien weer over­gaan tot reserveren. Maar dit is nu niet aan de orde.

Concreet

Concreet betekent dit voor de kerken in onze pa­ro­chie:

  1. Er hoeft voor zon­dagse vie­rin­gen niet meer ge­re­ser­veerd te wor­den. Mensen mel­den zich bij een vrij­wil­li­ger bij de toegang
  2. Er hoeft geen mondkapje meer te wor­den gedragen
  3. Onze koren mogen weer gaan zingen in een maximale groepsgrootte van 12 personen mits de afstand van an­der­halve meter kan wor­den gewaarborgd
  4. Helaas mogen we nog steeds niet met z’n allen zingen. Alleen het koor of de pries­ter kunnen op veilige afstand zingen. Dit vraagt nog even wat geduld van ons

Van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Neder­landse bis­schop­pen komen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met een update van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ die ingaat op zater­dag 26 juni. In de update wordt een aantal ver­soe­pe­lingen aan­ge­kon­digd. Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona, zien de bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwe­zigen bij reli­gi­euze bij­een­komsten bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw. Dit geldt ook voor hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten. Voor elk kerk­ge­bouw moet de capaci­teit wor­den vast­ge­steld in een an­der­halve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet wor­den uit­ge­re­kend hoeveel personen maximaal op an­der­halve meter van elkaar in een kerk kunnen samen­ko­men (= de an­der­halve meter capaci­teit).

Pro­ces­sies en bede­vaarten

De an­der­halve meter afstand norm geldt óók voor reli­gi­euze bij­een­komsten buiten. Voor pro­ces­sies op de open­ba­re weg en openlucht­vie­ringen op plaatsen die vanaf de open­ba­re weg zicht­baar zijn dient de regel­ge­ving van de lokale over­heid te wor­den gevolgd. Pa­ro­chies die een pro­ces­sie of een openlucht­vie­ring willen hou­den, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaat­se­lijke over­heid op te nemen. Bij bede­vaarten moeten de bepa­lin­gen voor reizen van de (bui­ten­landse) over­heid wor­den gevolgd. Bede­vaart­gan­gers die met groepsver­voer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelo­vi­gen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzan­gers zingen mits strikte voor­waar­den in acht wor­den geno­men met betrek­king tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toe­ge­staan en ook de bestaande hygiënemaat­regelen blijven gehandhaafd. Alle maat­regelen wor­den gespecifi­ceerd in de update bij het protocol.

Dank­baar

De bis­schop­pen zijn blij en dank­baar dat er weer meer moge­lijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waar­de­ring uit voor de inzet van alle betrok­ke­nen in de pa­ro­chies die het steeds moge­lijk hebben gemaakt en nog maken om de vie­rin­gen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzich­tig en vragen de gelo­vi­gen mee te werken aan een gelei­de­lijke ver­soe­pe­ling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorg­vul­dig met elkaar omgaan ook in tij­den van ver­soe­pe­ling, blijft be­lang­rijk. In de loop van au­gus­tus ver­wach­ten de bis­schop­pen met een nieuw bericht over de corona­maat­re­ge­len te komen.

Protocol


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose