link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe normaal in zicht

Woord van bemoediging van Mgr. Gerard de Korte

gepubliceerd: dinsdag, 29 juni 2021

Sinds de corona­pan­de­mie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woor­den van Bemoe­diging voor de gelo­vi­gen van ons bisdom ge­schre­ven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tij­dens de eerste crisis. Deze brieven zijn in sep­tem­ber vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in ok­to­ber nood­za­ke­lijk om een tweede reeks teksten te starten.

Met deze 18de brief wil ik deze reeks afron­den. En de ach­ter­grond zal hel­der zijn. De zorgen over corona wor­den snel min­der. Dankzij de vaccinaties en de guns­tige seizoeninvloed daalt het aantal besmet­tingen en zie­ken­huisopnames in rap tempo. De rege­ring heeft daarom in versneld tempo ver­soe­pe­lingen af­ge­kon­digd. En ook de bis­schop­pen kunnen de pa­ro­chies gelukkig veel meer ruimte geven. Afgelopen don­der­dag kreeg u daarover bericht. En de ver­wach­ting is dat in de loop van au­gus­tus ver­dere ver­soe­pe­lingen moge­lijk zijn. Het nieuwe normaal is in zicht. Alles bijeen een reden tot grote dank­baar­heid. Na vele maan­den met allerlei beper­kingen kunnen onze geloofs­ge­meen­schappen hun vleugels weer gaan uitslaan. Laten wij hopen dat ik in het najaar geen derde reeks bemoe­digings­brie­ven hoef te schrijven. Niemand van ons zit immers op een nieuwe crisis te wachten.

Ideeënbus

Met de leden van het kapit­tel, de dekenraad, de pries­ter­raad, de diakenraad en de lekenraad heb ik recent ge­spro­ken over de nabije toe­komst. De ene pastor is creatiever dan de andere als het gaat om het vin­den van nieuwe moge­lijk­he­den om het ker­ke­lijk leven na corona op gang te brengen. Dat is ook helemaal niet erg. Niet ie­der­een hoeft het wiel uit te vin­den. Vandaar dat wij een ideeënbus willen vullen. Pastores en pa­ro­chie­besturen zijn recent door vica­ris-generaal Lamers aange­schre­ven om met ideeën te komen waar­mee pa­ro­chies binnen ons bisdom elkaar kunnen helpen. Hope­lijk wilt u uw plannen voor het post-corona­tijdperk vòòr 15 juli met ons delen (via com­mu­ni­ca­tie@bisdom­den­bosch.nl). Wij zullen dan kort daarna de verzamelde ideeën op het terrein van li­tur­gie en catechese maar ook op het terrein van diaconie en ge­meen­schapsop­bouw met de pa­ro­chies delen. Laat maar vele bloemen bloeien als het gaat om het reactiveren van onze geloofs­ge­meen­schappen.

Vakantie in aan­tocht

Veel mensen zijn nog wat voorzich­tig als het gaat om reizen, zeker ook als gaat om bui­ten­landse reizen. Maar ook in eigen land kan prima vakantie wor­den gevierd. Per­soon­lijk zou ik met mijn zus een rondreis maken door het zui­den van Engeland. Maar wij hebben besloten een derge­lijke reis nog even uit stellen. Dagjes uit, het lezen van boeken en gezellige maaltij­den met familie en vrien­den, zullen mij hope­lijk de nodige ontspan­ning geven. Ik wens u allen een mooie vakantie­tijd. Thuis, in eigen land of wat ver­der weg. Ieder maakt hope­lijk een goede en gewetens­volle keuze.

Synodale weg

Begin sep­tem­ber beginnen de scholen weer. Meestal is dat ook het moment dat de pa­ro­chies in een hogere versnelling gaan func­tio­ne­ren. In het nieuwe werkseizoen 2021-2022 zal ook uw aan­dacht wor­den gevraagd voor de algemene bis­schop­pen­con­fe­ren­tie over de toe­komst van onze Kerk die in ok­to­ber 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Ter voor­be­rei­ding heeft onze paus een synodaal proces gepland. Op zon­dag 17 ok­to­ber zal ik dat proces in ons bisdom openen met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie in de Sint Jan. In de maan­den daarna or­ga­ni­se­ren wij een consul­ta­tie van gelo­vi­gen binnen ons bisdom. Een en ander zal geschie­den aan de hand van vragen­lijsten die ons vanuit Rome zullen wor­den aan­gereikt. Drie kernwoor­den rond de synode zijn al bekend: communio, par­ti­ci­pa­tie en missie. Ik kan mij voor­stel­len dat voor menig pa­ro­chi­aan deze woor­den vrij abstract in de oren klinken. Maar met enige uitleg komen zij al veel dichter bij.

Communio betekent ge­meen­schap. Onze Kerk is, als zij trouw is aan het onder­wijs van Jezus, een liefdes­ge­meen­schap. Ignatius van Antiochië noemt al aan het begin van de tweede eeuw alle chris­te­lijke ge­meen­schappen een liefdesbond. Het tweede kern­woord is par­ti­ci­pa­tie. Door het doopsel, het vormsel en de Eucha­ris­tie zijn alle gelo­vi­gen ge­roe­pen om hun geloof actief gestalte te geven. Bij par­ti­ci­pa­tie mag je dus denken aan de verant­woor­de­lijk­heid van het doopsel voor de voortgang van de geloofs­ge­meen­schap en de vorm­ge­ving van onze samen­le­ving. Nauw verbon­den daar­mee is het woord missie. Tussen Kerk en missie mag je een isge­lijk­te­ken zetten. Een Kerk die niet missioneert, heeft haar vitali­teit verloren. Juist in onze dagen komen er tal van missio­naire projecten van de grond. Zowel als het gaat om evangeli­sa­tie als in de diaconale bete­ke­nis van het woord. Wij zijn ge­roe­pen om mensen bij Christus en zijn Evan­ge­lie te brengen. En tege­lijk liefde­vol en dienst­baar te leven. Woord en daad blijven zo dicht bij elkaar. Voor de toe­komst van de Kerk in onze streken moeten wij hopen dat de missio­naire ini­tia­tie­ven vrucht­baar zullen zijn.

Vanaf ok­to­ber start dus het synodaal proces. Wij gaan samen (sun) op weg (odos). Het wor­den maan­den van horen en goed luis­te­ren om zo de geesten te kunnen on­der­schei­den. Wat zegt Gods Geest vandaag tot de Kerk van ’s-Hertogen­bosch? Wij zullen dat, evenals alle andere bis­dom­men, door­ge­ven aan het synode­secre­ta­riaat in Rome. Uit­ein­de­lijk zal de oogst van het synodaal proces de bis­schop­pen, die aan de synode van ok­to­ber 2023 deel­ne­men, hope­lijk in­spi­re­ren om de koers van de Kerk van morgen uit te zetten. In ver­bon­den­heid met onze paus als de voor­zit­ter van de liefdesbond.

Oprechte dank

In dit laatste Woord ter Bemoe­diging wil ik alle pastores, pa­ro­chie­be­stuur­ders, reli­gi­euzen en alle andere gelo­vi­gen oprecht danken voor hun inzet sinds maart vorig jaar. In uitzon­der­lijke omstan­dig­he­den hebben wij zo goed moge­lijk het ker­ke­lijk leven instandge­hou­den. Bin­nen­kort komt er voor de meeste een wat rusti­ger vakantie­pe­rio­de aan. Laten wij daarna en­thou­siast de vleugels weer uitslaan en de geloofs­ge­meen­schappen opbouwen. Samen onderweg in het ver­trouwen dat Christus met ons meegaat op weg naar Gods toe­komst.

+ Mgr. dr. Gerard de KorteParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose