link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitgeblazen Godslampen

Column bisschop De Korte

gepubliceerd: zaterdag, 11 september 2021
foto: Wim Koopman
Uitgeblazen Godslampen

Regel­ma­tig ont­vang ik brieven en mails van mensen die boos en verdrie­tig zijn over het de­fi­ni­tief sluiten van kerk­ge­bouwen. Nog recent kreeg ik een lang epistel van een man uit het noor­den van het land die tij­dens een fiets­tocht door Noord-Brabant meer­dere kerken had ontdekt die in mijn bisdom aan de ere­dienst zijn ont­trok­ken. Nu zal het dui­de­lijk zijn dat geen enkele bis­schop graag kerk­ge­bouwen sluit.

Huis van God

Een kerk­ge­bouw is, zeker voor een rooms-katho­liek, een huis van God en heeft daar­mee een sacra­men­tele bete­ke­nis. In dat Godshuis wordt de li­tur­gie van de Kerk gevierd. Steeds opnieuw klinkt het Woord en wordt het Eucha­ris­tisch brood gebroken en rondge­deeld. En iedere katho­lie­ke kerk kent een ta­ber­na­kel waar de Gods­lamp brandt als teken dat Christus in het Eucha­ris­tisch brood onder ons aanwe­zig blijft. Het de­fi­ni­tief uitblazen van de Gods­lamp omdat een kerk­ge­bouw overbo­dig is gewor­den is dan ook altijd een kleine ramp. Zeker voor de gelo­vi­gen die trouw zijn ge­ble­ven. En toch moet dat regel­ma­tig gebeuren. De kille wind van het secula­risme blaast door het land. In de laatste halve eeuw hebben velen de Kerk vaarwel gezegd. Een kerk­slui­ting wordt feite­lijk door de gelo­vi­gen ter plekke vol­trok­ken. Als mensen de vie­rin­gen niet meer bezoeken en on­vol­doen­de zorgen voor een gezond fi­nan­cieel fun­dament is een kerk op den duur ten dode opge­schre­ven. De bis­schop voltooit dit trieste proces door een kerk aan de ere­dienst te ont­trek­ken.

Maria­ka­pellen

Ook in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch wor­den ieder jaar enkele kerken gesloten. Een schrale troost is dat er meer bid­ka­pellen ter ere van Maria wor­den geopend dan kerken dicht gaan. Veel katho­lie­ken in het zui­den vieren de Eucha­ris­tie niet meer mee. Maar de Maria­de­vo­tie blijft onvermin­derd populair. Heel velen willen bij hoogte -en diepte­pun­ten van het leven een kaarsje bran­den bij Maria. Als bis­schop wil ik die volks­de­vo­tie voor de moe­der van de Heer koes­te­ren. Het blijft tenslotte een lijntje naar de hemel. En het is Maria die toch altijd weer ver­wijst naar haar Zoon.

Opbouw

Een bis­schop anno 2021 moet helaas ook krimpmana­ger zijn. Het sluiten van kerk­ge­bouwen vormt een onder­deel van het beleid. Iedere kerk­slui­ting werkt na­tuur­lijk demotiverend. Mensen wor­den er verdrie­tig van en haken af. Maar tege­lijk wil ik ook mensen motiveren en opbouwen. In preken zeg ik regel­ma­tig dat kerken zijn gebouwd met duizen­den stenen. Maar een kerk als Godshuis is gebouwd opdat mensen als levende stenen het geloof in Christus vieren en leven. Vandaar dat allerlei missio­naire ac­ti­vi­teiten wor­den ondernomen. Door de corona waren de vleugels van de Kerk helaas flink gebon­den maar wij hopen bin­nen­kort de vleugels van het ker­ke­lijk leven weer te kunnen uitslaan. In mijn bisdom zetten wij in op gezins- en familie­pas­to­raat. Juist voor de Kerk van morgen is het be­lang­rijk dat ge­zin­nen waar jonge kin­de­ren opgroeien wor­den geholpen bij de chris­te­lijke opvoe­ding. Zo kunnen huis­kerken wor­den gevormd die uit­ein­delijk ook het pa­ro­chie­le­ven kunnen dragen. Bijna alle chris­te­lijke kerken zijn in ons land kwets­baar gewor­den. Kerk­slui­tingen zullen ook in de ko­men­de jaren helaas regel­ma­tig voor­ko­men. Maar het is in chris­te­lijke kring gelukkig niet alleen kommer en kwel. Niet alleen de wind van het secula­risme waait. Ook Gods Geest blijft mensen motiveren en in­spi­re­ren tot navol­ging van Christus.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
bis­schop van ’s-Hertogen­bosch


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose