link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid van kapelaan Van Overbeek

Een waardig afscheid

gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022

Zondag 26 juni hebben we afscheid geno­men van kape­laan Harold van Overbeek. In de volle kerk van Ommel vier­den we de Eucha­ris­tie, die werd opge­luis­terd door het Ommelse kerk­koor St. Cecilia en muziek­ver­eni­ging Sancta Maria.

De vie­ring werd voor­ge­gaan door het volle­dige pas­to­rale team, aan­ge­vuld met emeritus-pastoor van Roosmalen, een wij­dings­ge­noot van de kape­laan, en met acolieten en mis­die­naars uit de pa­ro­chiekernen waarvoor de kape­laan speciaal zorg droeg. Helaas kon het St. Lambertus­gilde uit Someren niet in vol ornaat aanwe­zig zijn van­wege het recente over­lij­den van hun erelid Sjef Hurkmans.

Dank­baar­heid

Zowel pastoor Steijaert als kape­laan van Overbeek schil­der­den een treffend beeld van dit overgangs­mo­ment. “Dit is een dag van afscheid nemen, een dag om heel veel los te laten, maar daar­mee tevens een dag van grote dank­baar­heid voor alles wat er in de afgelopen tien jaar aan moois is opge­bouwd en is gebeurd.” Daarom was de afscheids­vie­ring ook vooral een feest, en was er ruimte voor wat on­der­lin­ge col­le­giale harte­lijk­heid en zelfs voor wat humor. Maar aller­eerst ontstak de kape­laan een speciale kaars, die later in de Maria­ka­pel geplaatst werd: een teken van zijn eigen dank­baar­heid.

Rust in Aarle-Rixtel

De kape­laan ver­telde hoe Mgr. Hurkmans hem tien jaar gele­den zijn benoe­ming in Ommel gaf: “Je krijgt een benoe­ming in één van de mooiste kerk­dorpen van het bisdom - maar met de lelijkste kerk”. Smaken verschillen... Hij ver­telde ook hoeveel moeite en pijn het hem de afgelopen maan­den gekost heeft (en nog steeds kost) om deze plaats en pa­ro­chie los te laten. Eens temeer omdat er nog steeds geen zicht is op de benoe­ming van een nieuwe kape­laan. “Het lijkt wel alsof ik Ommel nu in de steek laat. Maar in mij groeide het besef dat IK niet degene ben die Ommel tot een genadeoord maakte!”. Desondanks was het vooral de laatste tijd erg zwaar voor hem. Dermate dat hij zich al enkele weken voor zijn vertrek heeft terugge­trok­ken in Missie­kloos­ter Kost­baar Bloed in Aarle-Rixtel om rust te hou­den.

Mariaschild van Ommel

Na de eigen­lijke vie­ring werd de kape­laan toe­ge­spro­ken door de loca­tieraad van Ommel. Een zicht­baar geëmo­tio­neerde Jan Meyer schetste een beeld van wat er in de afgelopen tien jaar allemaal gebeurd is in de pa­ro­chie, van hoe hard de kape­laan heeft gewerkt - “Harold, je bereidde de li­tur­gische lijsten altijd heel nauw­keurig voor, wer­ke­lijk ALLES stond er tot in detail op!” - en hoe hij ook buiten de kerk echt een deel van de ge­meen­schap was. Jan sprak zijn dank­baar­heid uit voor alles wat de kape­laan gedaan en betekend had en overhan­digde hem het ‘Mariaschild van Ommel’ als afscheidscadeau. Ter afslui­ting van de vie­ring zongen alle aanwe­zigen uit volle borst een langdurig en zeer uitbun­dig “Lang zal hij leven!”.

Am­bas­sa­deur van het Vredes­park

Na de vie­ring was er gelegen­heid om per­soon­lijk afscheid te nemen van de kape­laan, in een grote tent achter de kerk, op de plaats die over enige tijd het Vredes­park zal wor­den. Ook de tent zat bom­vol, en ook daar werd de kape­laan meermaals toe­ge­spro­ken, ditmaal door vrij­wil­li­gers van de muziek­ver­eni­ging en de Stich­ting Vredes­park Ommel. Om toch een vaste bin­ding met Ommel te kunnen behou­den werd hij benoemd tot ‘Am­bas­sa­deur van het Vredes­park’ - en hij zal erbij zijn als dit in 2023 geopend wordt. Een ander verklaarde met een knipoog dat er ook in zijn nieuwe pa­ro­chie in Drunen-Elshout veel moois te vin­den was. Bij­voor­beeld: “Je kunt daar in de kerk via een QR-code betalen!”. Met de toevoe­ging dat pastoor Steijaert daar ook eens over na zou moeten denken...

Waar­dig afscheid

Al met al was het een goed ver­zorgd, waar­dig, per­soon­lijk en veelzij­dig afscheid. Met een hoofd en hart vol mooie woor­den en een flinke doos per­soon­lijke attenties mocht de kape­laan ver­trek­ken naar zijn nieuwe pa­ro­chie. Dank aan ie­der­een die aan deze dag heeft mee­ge­werkt! Als die inzet had echter een goede reden, want zoals er werd gezegd:

“Harold, je bent het waard!”.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose