link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw parochieblad - Nieuwe stijl

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022

Parochieblad oktober 2022Het eerste pa­ro­chie­blad ‘nieuwe stijl’ is uit­ge­bracht. in 2021 heeft de redactie een vragenronde gehou­den onder de lezers. Er was een grote respons van de lezers met veel goede opbouwende opmer­kingen en ideeën over de naam en de inhoud van het blad.

Pa­ro­chi­anen gaven terecht aan dat de oude naam Angelus niet de lading dekte voor de hele pa­ro­chie. Lezers kon­den nieuwe namen aandragen. De naam met de sterkste papieren was toch wel Fran­cis­cus. Een en dezelfde naam voor pa­ro­chie en blad. Dit maakt dui­de­lijk: het blad is er voor de hele pa­ro­chie.

Het blad verschijnt in kleur met foto’s. Aan­trek­ke­lijk om te lezen. Ook wil­den lezers meer artikelen over geloofsver­die­ping, ac­ti­vi­teiten en verhalen over en door pa­ro­chi­anen. Deze wens gaat niet goed samen met de gewoonte om veel vaste in­for­ma­tie op te nemen zoals vie­rin­gen, ope­ningstij­den, tele­foon­num­mers, enzo­voort. Daarom heeft de redactie besloten om per jaar vijf à zes maal een pa­ro­chie­blad uit te geven en éénmaal een pa­ro­chiegids met vaste in­for­ma­tie. De gids is te ver­ge­lij­ken met de jaar­lijkse ge­meen­tegids.

Frisse moed

Onze pa­ro­chie is rela­tief kort één. Het kost tijd om besef en gevoel van een­heid te laten groeien en vrucht te laten dragen. Samen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God en elkaar, maar ook om meer te groeien in ge­meen­schap vanuit Christus, is het van belang dat chris­te­nen zich laten vormen. Om te leren, om gevormd te wor­den. Door elkaar maar vooral door Jezus Christus zelf. Het zal een accent voor de ko­men­de jaren zijn.

Graag biedt het pas­to­rale team een pro­gram­ma aan voor het werk­jaar sep­tem­ber 2022 - juli 2023. Hier komen de beno­digde ge­meen­schapsop­bouw en vor­ming samen. Het pro­gram­ma vindt u in de pa­ro­chiegids en op deze web­si­te. In deze editie van Fran­cis­cus brengen we graag de film­avon­den Sycamore onder de aan­dacht. Van harte aan­be­vo­len.

Toen de inhoud van deze editie Fran­cis­cus al werd ge­schre­ven, kwam er bericht vanuit het bisdom: “per 1 ok­to­ber komt er een nieuwe pries­ter voor de hele pa­ro­chie”. Goed nieuws en een uitgelezen kans om in deze eerste editie de nieuwe pries­ter meteen aan u voor te stellen. Wij zijn heel blij met zijn komst.

We beginnen dit nieuwe werk­jaar 2022-2023 met frisse moed en ver­trouwen in een sterkere toe­komst voor onze heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Veel lees­ple­zier toegewenst!

Pastoor Steijaert

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose