link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Processiepark ingezegend

gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
foto: SIRIS
Processiepark ingezegend

Op zon­dag­mid­dag 21 mei, een zonovergoten fees­te­lij­ke dag, is ten aanschouwen van hon­der­den pelgrims het geheel gereno­veerde pro­ces­sie­park inge­ze­gend door de bis­schop van Den Bosch, mgr. De Korte. Even­eens aanwe­zig was het voltallige pas­to­rale team van de Fran­cis­cus­paro­chie, waar bede­vaartslo­ca­tie Ommel deel van uitmaakt.

Burge­mees­ter

Burge­mees­ter Anke van Extel – van Katwijk sprak over “een park van vreedzame ont­moe­ting met anderen en de Ander”. Ze noemde het “een prach­tig stukje reli­gi­eus erf­goed”, een parel van Ommel. De rele­vantie ligt in “troost, rust, be­zin­ning en ontspan­ning”. Het park is van maat­schap­pe­lijk belang en kan daarom op brede onder­steu­ning blijven rekenen.

De tand des tijds kreeg vat op het park door de dichte begroeiing en men wilde het park in oude glorie her­stel­len. Sinds 1444 is Ommel een pelgrimsoord. De helaas vroeg overle­den Ommel­naar Wim Loverbos diende het idee in om het monu­mentale park op te knappen. Heel wat gel­den zijn binnenge­ko­men door externe fondsen. De pa­ro­chie is dank­baar voor alle giften van bede­vaart­gan­gers en diverse fonds en het goede renovatie werk van bedrijven.

Ver­wach­ting van de pinkstergeest

De bis­schop refereerde in zijn over­we­ging aan “de ver­wach­ting van de pinkstergeest”. Maria zit actief wachtend en bid­dend te mid­den van de apos­te­len. Maria is “moe­der van alle gelo­vi­gen”. Ondanks alle terugloop is de Maria devotie uitermate bloeiend. Er is een Mariale onder­stroom in Brabant, waarin ook mensen die op afstand staan van de kerk, moe­der­lijke troost en hulp ervaren van Maria. “Wat is er mooier dan een moe­der met een kindje”. Hij haalde Herman Finkers aan: “ het is toch won­der­lijk dat veel mensen in tuin­cen­tra een beeldje van een dikke man met een brede glim­lach kopen om in hun tuin te zetten, terwijl wij Maria hebben, een vrouw met een kindje.

Maria is de vrouw die begrip heeft voor ons verdriet en ons verlies. Wij mogen Maria aanspreken als troos­te­res. Maria heeft ook de titel als “koningin van de vrede”. Zij is het tegen­beeld van de waanzin van oorlog vandaag. Hij sprak over het verlangen naar een wapenstilstand in de Oekraïne en de vele geweldshaar­den in de wereld moge in het groot en in het klein luwen. Hij riep op om “de vrede van Christus” zicht­baar te maken in de omgang met elkaar want in Christus hebben we de goede God mogen ont­moe­ten.

Lied van Onze Lieve Vrouwe van Ommel

Aan het einde van de gebeds­dienst werd het Lied van Onze Lieve Vrouwe van Ommel fier gezongen door 550 mensen binnen in de kerk en zo’n 150 mensen buiten de kerk. Met ongeveer 40 vrij­wil­li­gers en alle gil­den in de pa­ro­chie werd in de plech­tige grote pro­ces­sie van Ommel door de bis­schop het pro­ces­sie­park met wierook inge­ze­gend.

Dank

Dank aan alle vrij­wil­li­gers die de receptie met hon­der­den gasten op een zonovergoten dag hebben doen slagen. Dank aan allen die park zo netjes onder­hou­den. Dank aan steunverleners, sym­pa­thi­san­ten en de Ommelse vereni­gingen en diverse gildes uit de hele pa­ro­chie.

Met deze fees­te­lijk­he­den is de complete res­tau­ra­tie van het Pro­ces­sie­park in het hart van Ommel voltooid. De monu­menten in het bede­vaarts­park zijn her­steld, het groen is volle­dig opge­frist, er zijn prach­tige paden in het park aan­ge­legd en de buiten­kerk is nu vernieuwd.

Hier­voor dankt de pa­ro­chie de stich­ting Mariaoord Ommel en de diverse werk­groepen van de stich­ting. En na­tuur­lijk ook onze voor­ma­lige kape­laan Harold van Overbeek. Al deze mensen hebben zich jaren ingezet met toe­wij­ding, creativi­teit en door­zet­tings­ver­mo­gen. Het re­sul­taat is er naar en dat hebben we op zon­dag 21 mei gevierd.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose