link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

MOV-actie in de Veertigdagentijd

Het MOV van de Franciscusparochie vraagt uw steun

gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2024
MOV-actie in de Veertigdagentijd

In de vas­ten­tijd vraagt het MOV (Missie-Ont­wik­ke­ling-Vrede), mis­schien beter bekend als het Missie Thuisfront, opnieuw uw finan­ciële steun om ont­wik­ke­lings­pro­jecten moge­lijk te maken in lan­den die onze hulp zo hard nodig hebben.

Voor 2024 kregen wij aan­vra­gen voor onder­steu­ning van de volgende projecten:

  • Finan­ciële hulp bij de uit­wer­king van de land­bouw­plannen van Stich­ting Jacana in Zambia.
  • Onder­steu­ning van de school­pro­jecten in Malawi.
  • Bijdrage aan het werk van de stich­ting FFYP (Future For Yong People) voor edu­ca­tieve en culturele projecten aan kin­de­ren en jon­ge­ren in Gambia.
  • Bijdrage in de kosten van het transport van goe­de­ren naar Roemenië door de stich­ting Pacea Domnului.

Uit de terug­kop­pe­ling van projecten die wij in het verle­den steun­den weten we dat onze steun wel dege­lijk helpt om voor de betrokken groep mensen het leven wat draaglijker te maken. Zo kunnen we met over­tui­ging zeggen: Hulp Helpt.

Bijdrage leveren

Uw finan­ciële bijdrage voor de gevraagde projecten kunt u storten op reke­ning­num­mer:

  • NL13 RABO 0327 4941 31
    t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren
    o.v.v. MOV-actie 2024

De bijdrage kunt u ook contant geven op de volgende manieren:

plaats afgifte­punt
Someren-Eind: In de brievenbus op het adres Haspel­straat 21
Someren-dorp: Bij de zon­dags­vie­ring in de Lambertus­kerk
Someren-Heide: De Shop, Graathof 9
Asten: In de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk of in de brievenbus van de pastorie, Kerk­straat 4
Heus­den: In de brievenbus bij de Antonius­kerk
Ommel: De offerblokken bij de Mariatroon in de Onze-Lieve-Vrouw-Pre­sen­ta­tie­kerk of in de brievenbus in de kerk
Lierop: De brievenbus bij de kerk

Het MOV maar zeker ook diegene die dankzij uw hulp hun leven wat min­der uit­zichtloos kunnen maken zijn u zeer dank­baar voor uw finan­ciële bijdrage.

Voor­beeld van een project

Uit de vele projecten die wij gesteund hebben noemen we als voor­beeld de bouw van een school in Kenya. In 2015 werd daar aan 9 leer­lin­gen lesge­ge­ven. Door onze voort­du­rende hulp is dat in 2023 uitgegroeid tot 277 leer­lin­gen. 13 leer­krachten en 5 onder­steunende stafle­den.

Project in Kenya: bouw en exploitatie van een school


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose