link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst christelijke filosofie

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024
foto: Andrea Piacquadio
Bijeenkomst christelijke filosofie

In het chris­ten­dom is een sterke traditie om het geloof niet alleen te beleven, te vieren en uit te dragen. Maar ook om fun­da­men­teel na te denken en vragen te stellen over de wereld waarin we leven en diverse aspecten van ons geloof.

Bij­voor­beeld: wie zijn wij als mens? Wat maakt iets tot goed of slecht? Wat betekent het om in relatie te gaan met anderen? Dit zijn vragen die de filo­so­fie stelt en tracht te beant­woor­den. Het stellen van vragen en nadenken over de ant­woor­den geeft ons meer inzicht.

De ko­men­de maan­den lezen we onder be­ge­lei­ding van een docent filo­so­fie een artikel van de Duitse bis­schop dr. Stefan Oster dat gaat over persoon-zijn. Wie of wat is eigen­lijk een men­se­lijk persoon? Wat is daar typisch aan? Wat heeft dit te maken met God die Vader, Zoon en heilige Geest is? Hoe kan ik steeds meer wor­den wat God heeft bedoeld voor mij?

De bedoeling is dat ieder thuis wat inleest en dat we ge­za­men­lijk door de tekst heen­gaan en eventuele vragen of ondui­de­lijk­he­den samen proberen te beant­woor­den. Geen alle­daag­se oefe­ning. Maar wel heel inte­res­sant voor degenen die graag wat willen nadenken over wat het betekent om een mens te zijn.

Het aantal bij­een­komsten is niet strak omlijnd maar we komen één keer per maand bij elkaar. De eerst­volgende bij­een­komst is dins­dag­avond 9 april. Als iemand geïn­te­res­seerd is, kan hij/zij contact opnemen met pastoor Steijaert.

In­te­res­se of vragen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose