link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastorale brief over Mariaoord Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024

Het pas­to­rale team van de pa­ro­chie heeft van­wege Pasen en de aan­ko­mende mei­maand een pas­to­rale brief opge­steld voor allen die zich betrokken weten bij Mariaoord Ommel.

In deze brief geeft het pas­to­rale team weer wat er de afgelopen jaren allemaal is bereikt door vele vrij­wil­li­gers en welke plaats Mariaoord Ommel inneemt in de pa­ro­chie. Ook geeft de brief een idee over het pro­gram­ma van de mei­maand 2024.

Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel

Pa­ro­chie H. Fran­cis­cus Asten-Someren
Bede­vaart­plaats Mariaoord Ommel

 

Aan alle betrok­ke­nen bij Mariaoord Ommel,

Het is Pasen! En bin­nen­kort weer mei. De maand waarin Mariaoord Ommel veel bezoekers ont­vangt. Diverse mensen met allemaal eigen redenen voor een bezoek: de vie­ring van de Eucha­ris­tie, het opsteken van een kaarsje, een gebed tot Maria, de verbin­ding met anderen of gewoon voor een moment van rust en be­zin­ning. Vele redenen en altijd goed. In Ommel is ie­der­een welkom. Het is Maria zelf, een moe­der en onze Moeder, die ie­der­een welkom heet.

Mariaoord Ommel heeft de afgelopen jaren een metamorfose onder­gaan. Niemand is het ont­gaan dat het pro­ces­sie­park gron­dig is veran­derd. De staties zijn gereno­veerd, de Lourdesgrot in haar glorie her­steld, de Calvarie­berg vernieuwd en er zijn mooie paden die uit­no­di­gend zijn voor wande­laars en gebruikers van rol­stoelen en scootmobiel. Verder is de buiten­kerk vernieuwd en ook achter de kerk zijn wandelpa­den en groens­troken aan­ge­legd.

Dit alles is moge­lijk gemaakt door de grote inzet van vele vrij­wil­li­gers en gulle donaties van mensen en instanties. De stich­ting MariaoordOmmel/Park van de Vrede heeft de renovatie van Mariaoord Ommel voor­be­reid en ge­coör­di­neerd. De pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus is ie­der­een erg dank­baar voor de inzet en trots op het re­sul­taat.

Dit re­sul­taat maakt het moge­lijk dat Mariaoord Ommel de rol blijft vervullen die ze van oudsher altijd heeft gehad. Name­lijk, een plaats van toevlucht waar mensen heentrekken vanuit dank­baar­heid, zorg of vreugde: een bede­vaarts­oord. Dit is de kracht en de aantrek­king die Mariaoord uitoefent in onze regio en daar­bui­ten. Dit is haar eigen­heid en deze wil het pas­to­rale team dan ook be­na­druk­ken.

Ook in onze tijd trekt Mariaoord Ommel mensen aan - gedurende het gehele jaar en met name in de Meimaand. We zien in­te­res­se vanuit zorg­cen­tra en in toe­ne­mende mate van zorg­boer­de­rijen. De pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus, het pas­to­rale team en de vrij­wil­li­gers in Ommel gaan dan ook posi­tief de toe­komst in!

Wat gaan we doen? Zoals elk jaar voorziet Mariaoord Ommel in een aanbod op zater­dag en zon­dag, en in som­mi­ge gevallen ook op week­da­gen. We vieren en zingen de H. Eucha­ris­tie met pelgrims, pa­ro­chiekoren en gastkoren uit de streek. Tevens is er elke zon­dag­mid­dag een tra­di­tio­neel Lof, een medi­ta­tieve gebeds­vie­ring of een muzikale uit­voe­ring.

De mei­maand wordt op 1 mei ’s ochtends geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring met aan­slui­tend een lezing door Heemkunde­kring de Vonder over de Maria­ver­ering in Ommel. Tevens zijn er in de mei­maand een be­zin­nende wan­de­ling van Asten naar Ommel en een film­mid­dag over de heilige Fran­cis­cus van Assisi, de patroon­hei­lige van onze pa­ro­chie. Op Moeder­dag willen we graag met de pelgrims koffie drinken en samen picknicken. Ook is er in de mei­maand een Gilde­mis in samen­wer­king met de Gilde­kring Peelland.

Kort gele­den ont­ving de pa­ro­chie het altaar uit de kapel van het Elkerliek-zie­ken­huis in Helmond. Dit altaar staat nu in de nieuwe buiten­kerk. Tezamen met nieuwe stoelen, moge­lijk gemaakt door een gulle donateur, kunnen we bij mooi weer de Eucha­ris­tie buiten vieren. Een gebeur­te­nis waar velen weer naar uitzien. Het altaar wordt op Moeder­dag, zon­dag 12 mei, door bis­schop Antoon Hurkmans gewijd. Een bij­zon­dere plech­tig­heid en we zijn er trots op dat bis­schop Hurkmans, die geboren en getogen is in Someren, dit altaar wijdt.

Samen met de VVV Asten or­ga­ni­seert de pa­ro­chie van maart tot en met ok­to­ber op aan­vraag rond­lei­dingen in Mariaoord Ommel. In de mei­maand echter is er voor geïn­te­res­seer­den een rond­lei­ding na iedere Eucha­ris­tie­vie­ring van 09:00 en 11:00 uur. Gidsen die betrokken zijn geweest bij de renovatie van Mariaoord Ommel geven uitleg over de renovatie, de bete­ke­nis van de bede­vaart, toelich­ting bij de keuze voor de groeninrich­ting en het belang dat Mariaoord Ommel hecht aan de ont­wik­ke­ling en het behoud van flora en fauna.

De stich­ting MariaoordOmmel/Park van de Vrede zet zich in om het voor­ma­lige weilandje achter de kerk in lijn te brengen met de paden en het groen van het pro­ces­sie­park. Zo ont­staat op het terrein van Mariaoord Ommel een een­heid waar het goed toeven is.

Mariaoord Ommel is bij­zon­der. Een kerk die over­dag open is en een pro­ces­sie­park dat toe­gan­ke­lijk is voor ie­der­een. Plaatsen waar mensen altijd welkom zijn voor rust, gebed en ontspan­ning. Mariaoord Ommel is een unieke plek in onze pa­ro­chie en regio!

Wij gaan dan ook posi­tief de toe­komst in. Graag beves­tigen wij Mariaoord Ommel als een bede­vaarts­oord voor nu en de toe­komst. Een plek die de moeite waard is om te bezoeken.

Wij hopen u van harte te ont­moe­ten in Mariaoord Ommel!

Harte­lijke groeten en Gods zegen toegewenst.

Het pas­to­rale team,

Diaken Jack Swaanen
Pastor Stefan Schevers
Pastoor Sacha SteijaertParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose