link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans: voor de Kerk van morgen

gepubliceerd: vrijdag, 14 juni 2024

De ko­men­de weken wordt in onze pa­ro­chie de jaar­lijkse actie Kerk­ba­lans gehou­den. De pa­ro­chie vraagt aan pa­ro­chi­anen om naast de reguliere kerkbijdrage een extra donatie te doen om de pa­ro­chie te onder­steunen.

Waarom?

De geloofs­ge­meen­schappen in onze pa­ro­chie spelen een be­lang­rijke rol in de opbouw van onze maat­schap­pij. Het bezoek aan een­za­men of zieken, de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie, diaconie en caritas, de Middag van Bemoe­diging, organi­sa­tie van culturele en be­zin­nende ac­ti­vi­teiten, enzo­voort, dragen bij aan de ruggengraat van onze maat­schap­pij. Dit jaar waren er speciale ochten­den om kin­de­ren en ouders laag­drem­pe­lig welkom te heten. Dat willen we uitbrei­den. De ver­die­pings­avon­den over maat­schap­pe­lijke en gods­diens­tige thema’s trekken diverse geïn­te­res­seer­den aan. Sinds jaren is er weer een vaste groep jon­ge­ren, die samen­komt voor ont­moe­ting en ver­die­ping. En we merken dat rondom het begin en het einde van het leven het contact met de pa­ro­chie voor veel mensen, jong en oud, van belang is.

Kerk voor de toe­komst

Dit alles willen we blijven doen in de toe­komst en rele­vant zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken. Gastvrij-zijn voor jonge mensen en ge­zin­nen die hun leven nog voor zich hebben. Voor de ouderen die de Kerk al jarenlang hebben gedragen. En na­tuur­lijk voor ie­der­een die God wil leren kennen.

Verschuiven Actie Kerk­ba­lans naar januari

De Actie Kerk­ba­lans is een extra steun bovenop de regel­ma­tige bijdragen van mensen. Wij zijn dank­baar voor alle hulp. Al jaren is onze Actie Kerk­ba­lans in mei/juni. Toch willen we terug naar januari. We sluiten dan aan bij de natio­nale Actie. Dit heeft grote voor­de­len. We vragen nu om uw steun maar ook in januari. We hopen dat u dit begrijpt en vanaf januari jaar­lijks ruim­har­tig wil steunen.

Uw steun is nodig

Samen Kerk-zijn kost geld. Daar is uw steun voor nodig. Wilt u meehelpen om de mensen van morgen een ker­ke­lijk thuis te geven? Geef dan juist vandaag! Voor de Kerk van morgen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende reke­ning­num­mers. Wilt u alstublieft ook adres vermel­den bij de opmer­kingen?

plaats reke­ning ten name van
Asten NL44 RABO 0163 6400 09 R.K. Fran­cis­cus­paro­chie
Heus­den NL62 RABO 0103 6041 54 R.K. Fran­cis­cus­paro­chie
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23 R.K. Pa­ro­chie H. Naam Jezus
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08 R.K. Fran­cis­cus­paro­chie
Someren NL72 RABO 0148 0059 18 Kerk­bestuur H. Lambertus
Someren-Eind NL14 RABO 0148 0094 84 Pa­ro­chie O.L. Vrouw Ten He­mel­op­ne­ming
Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64 Kerk­bestuur St. Jozef Someren-Heide

Brief

Heeft u onverhoopt de brief niet ont­van­gen, kunt u hem hier down­loa­den:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose