link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pinksteren

dinsdag, 15 mei 2018
Pinksteren

Voor veel mensen betekent Pink­ste­ren alleen maar een lang weekend vrij, maar voor velen van U is het toch nog een feest van onze chris­te­lijke traditie.

De leer­lin­gen van Jezus verston­den zijn taal in het begin ook niet echt, maar van lieverlee... Jezus had hen gezegd, dat het goed was dat Hij heen ging en dat vieren we met Hemel­vaart, maar Hij zei er ook bij: Ik zal jullie een trooster en helper sturen: de heilige Geest.

Daar merkten ze niets van, ver­telt ons het evan­ge­lie. De leer­lin­gen waren verdrie­tig om Zijn heen­gaan en ze zaten bang en verdrie­tig bij elkaar, deuren en vensters van huis en hart gesloten. Ze hebben er eigen­lijk geen vrede mee. Maar, Johannes de evangelist zegt hen en ons: Vrede zij u. En wees niet bang! En dat zijn kost­ba­re woor­den voor een ieders leven tot op de dag van vandaag.

Vaak leven wij, gewone mensen, net als de eerste leer­lin­gen bang en bezorgd dat het allemaal voor niks is geweest. Soms voelen we ons met ons geloof in de steek gelaten. Onze kerken, ook de paar die er nog over blijven, raken alsmaar leger. het spreekt ons niet meer aan.

Geloof lijkt trouwens uit heel onze samen­le­ving te zijn verbannen: geloven doe je in de kerk, zei­den ze vroe­ger, gods­dienst hoort thuis achter de voordeur, zegt de hui­dige poli­tiek! En de kerken her­bergen de laatste getrouwen, die zich net als de eerste gelo­vi­gen, soms alleen gelaten voelen. En van die heilige Geest, die helper en trooster, is niks meer of maar weinig te zien...

Maar... geloven in het werk van Gods geest begint pas, als je dezelfde dingen van het leven van alle­dag met andere ogen durft te zien. In de bijbel wordt dit alles vergeleken met het waaien van de wind, het oplaaien van vuur en het verstaan van andermans taal.

En daar gaat het om, dat wij elkaar echt durven verstaan. Daar is een oprecht luis­te­ren naar elkaar van enorme waarde. Soms hoor je wel eens als er een nieuw hoofd op een afdeling van een zie­ken­huis, ver­pleeg­huis, ver­zor­gingshuis komt, dat mensen zeggen dat er een nieuwe wind waait.

Zo zou je dat ook kunnen ver­ge­lij­ken met die Goede Geest, die in ieder van ons woont en werkt. Maar we moeten Hem de kans geven en er voor open durven staan. Die goede Geest zit voor ieder van ons in kleine dingen, zoals b.v. zomaar proberen te luis­te­ren naar het verhaal van je buurman of buurvrouw. Zomaar oprecht aar­dig voor iemand zijn door behulp­zaam te zijn. Zomaar eens met iemand te praten die je mis­schien niet zo aar­dig vindt. Zomaar de ver­zorgen­den een goed woord of een knipoog te geven voor hun zorgen voor jou. Zomaar er te zijn voor ieder ander op jouw weg.

Dan werk je mee aan die goede geest, die in ieder van ons leeft en die wij door kunnen geven aan de ander. Dat is een opdracht voor ieder van ons. Dan beleef je het aloude feest van Pink­ste­ren zoals het van ons verwacht wordt. Dan werken we samen mee aan een betere wereld, al is het maar in het klein binnen onze Fran­cis­cus­paro­chie.

Dat wens ik ieder van U van harte toe.

Pastoor Pieter Scheepers

Pinksternoveen

Het is een goede gewoonte om vanaf Hemel­vaarts­dag tot Pink­ste­ren een Pinksternoveen te bid­den.

Gebed Pinksternoveen

God onze Vader, Gij hebt ons mensen aan elkaar gegeven om één te zijn in Uw liefde, om een levende ge­meen­schap te vormen bezield door de Heilige Geest, geborgen in Christus, die zich aan ons geeft als brood dat uit de hemel neerdaalt.

Wij danken U dat Gij ons zoveel moge­lijk­he­den hebt gegeven om echt mens te zijn. Om vreugde uit te stralen, om trouw aan elkaar te zijn, om lief en leed te delen.

Dat wij blijvend mogen openstaan voor U en voor elkaar, met aan­dacht voor allen die ons omringen, in het bij­zon­der de minst­bedeel­den.

Wij bid­den U: Zegen onze pa­ro­chie­ge­meen­schap. Dat wij elkaar een warm thuis mogen bie­den, waar allen zich gelukkig voelen, levend vanuit Uw Heilige Geest.

Zegen onze gezinnen, steun ouders bij de opvoe­ding van hun kin­de­ren, laat gehuw­den trouw zijn aan elkaar en beves­tig en sterk hun geloof.

Zegen allen die het moei­lijk hebben in onze ge­meen­schap, in het bij­zon­der de zieken, de een­za­men, zij die dakloos zijn, de werk­lozen en allen die lij­den onder de eco­no­mische crisis.

Dat zij mogen ervaren dat God hen nabij is en dat zij in hun omge­ving nabij­heid, hulp­vaar­dig­heid en medeleven mogen ont­moe­ten.

Zegen allen die over anderen verant­woor­de­lijk­heid dragen in Kerk en wereld. Dat zij het werk van de Heilige Geest niet uitsluiten in het nemen van beslis­singen en kiezen voor recht­vaar­dig beleid.

Geef God, dat alles wat wij ondernemen moge bijdragen aan bloei en opbouw van onze ge­meen­schap.

Zegen ons en geef dat we voor alles met een oprechte liefde en belang­stel­ling naar de mensen mogen gaan, als getuigen van de Heer die in ons leeft. Laat onze zen­ding vrucht dragen zodat het geloof van onze pa­ro­chi­anen beves­tigd en aangewakkerd wordt.

Kom Heilige Geest, en neem bezit van ons, door Christus onze Heer. Amen.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijkParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose