link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscus van Assisi

Feestdag 4 oktober - Dierendag

dinsdag, 16 augustus 2022
Franciscus van Assisi

Fran­cis­cus van Assisi is een van de grootste heiligen van de Katho­lie­ke Kerk. Zijn radicale liefde voor God en zijn Schep­ping maakte van hem een ‘alter Christus’ (“een andere Christus”).

Jeugd

Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in Assisi in de Ita­li­aanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke textielkoopman. Francesco groeide op in weelde en droomde van een toe­komst als rid­der. In 1201 nam hij deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsge­vangene en verbleef een jaar lang onder erbarme­lijke omstan­dig­he­den in een kerker. Zijn vader kocht hem vrij en Francesco keerde ziek en depressief naar Assisi terug.

San Damiano

Rond 1205 had Francesco zijn eerste mys­tieke erva­ring. In 1206 kreeg hij in het ver­val­len kerkje van San Damiano zijn beslissende visioen. Daarin hoorde Francesco dat Christus vanaf een kruis­beeld tot hem sprak: “Herstel mijn kerk”. Francesco vatte dit let­ter­lijk op en begon het kerkje te restaureren, niet wetende dat hij de grondleg­ger zou wor­den van een van de be­lang­rijk­ste vernieu­wings­be­we­gingen die de Kerk ooit gekend heeft.

Beke­ring

Na zijn erva­ring in San Damiano werd hij overwel­digd door zowel vreugde als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had ge­roe­pen, verdriet omdat hij zo lang als zon­daar door het leven was gegaan. Francesco besloot zich daarom van zijn erf­recht te ontdoen, wat inhield dat hij van zijn vader verwij­derd raakte. Hij begon een leven van radicale armoede, extreme boet­vaar­dig­heid en zelfopofferende naasten­liefde.

Drie ordes

Fran­cis­cus verkon­digde naar het woord van de apostel Paulus de Blijde Bood­schap 'te pas en te onpas'. In Assisi leidde dit aan­vanke­lijk tot hoongelach, spot en agressie. Daar kende men hem immers als een brassend rijkeluis­zoontje. Toch kreeg hij al snel volgelingen. Fran­cis­cus van Assisi stichtte de Orde der Minder­broe­ders (O.F.M.) en schreef daartoe een nieuwe reli­gi­euze regel. Met zijn stads­ge­noot Clara stichtte hij ook een orde van slotzusters, de Clarissen (O.S.C.). Ook stichtte hij de Derde Orde, een ge­meen­schap van leken­ge­lo­vigen die het armoede-ideaal in de wereld nastreef­den (O.F.S.). Tot de bekendste heilige volgelingen van Fran­cis­cus horen: Antonius van Padua en Bonaventura.

Stigmata

Tot aan zijn dood bleef Fran­cis­cus voor zijn idealen strij­den. Hij ondervond daarbij veel weerstand, ook binnen zijn eigen orde. Tijdens een gees­te­lij­ke crisis ont­ving hij in La Verna op won­der­baar­lijke wijze de stigmata, de vijf won­den­te­ke­nen van Christus. Fran­cis­cus stierf in 1226 in Portiuncula, omringd door zijn mede­broe­ders. Reeds twee jaar later werd Fran­cis­cus heilig verklaard. Het lichaam van de heilige wordt vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Assisi.

Assisi

Assisi is een van de meest bezochte bede­vaarts­oor­den ter wereld. Het is een plaats die van­wege het fran­cis­caanse motto Pax et Bonum ('Vrede en goeds') in het teken staat van de wereld­vre­de. Op 12 ok­to­ber 1986 orga­ni­seer­de paus Johannes Paulus II er de his­to­rische ont­moe­ting van ver­te­gen­woor­digers van alle religies ter wereld. Als ant­woord op de terreuraan­slagen van '11 sep­tem­ber' orga­ni­seer­de Johannes Paulus opnieuw een interreli­gi­euze ont­moe­ting in Assisi. Die vond plaats op 24 januari 2002. De bood­schap van de toen aanwe­zige gees­te­lij­ke lei­ders was dat religie nooit oor­zaak van oorlog mag zijn.

Paus Fran­cis­cus

Op 13 maart 2013 werd kar­di­naal Jorge Bergoglio tot paus gekozen. Deze Argen­tijnse jezuïet nam tot veler verras­sing de naam Fran­cis­cus aan. De nieuwe paus zei te verlangen naar 'een arme kerk voor de armen', van­daar dat hij zich had vernoemd naar Fran­cis­cus van Assisi. Op 4 ok­to­ber 2013 ging de paus samen met zijn Raad van Kar­di­na­len op bede­vaart naar Assisi.

Feest­dag

Op 4 ok­to­ber viert de Katho­liek Kerk de feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi. Bovendien vertroe­telen we op 4 ok­to­ber in het kader van Dieren­dag onze huisdieren!

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose