link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel over­zicht van alle vie­rin­gen staan onder menu Vie­rin­gen, submenu Alle vie­rin­gen. Onder menu Vie­rin­gen kan echter ook gekozen wor­den voor alleen de vie­rin­gen in een bepaalde plaats. Menu Vie­rin­gen, submenu Vaste vie­rin­gen geeft de vaste vie­ringtij­den - voor zover die vast liggen.

Aan welke voor­waar­den moeten een peter en een meter voldoen

Een doop­ou­der moet instaan voor de geloofsopvoe­ding van het pete­kind. Dat is de eigen­lijke taak, en niet cadeautjes geven met de ver­jaar­dag. Dat mag er na­tuur­lijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peet­ou­der (soms kan er van wor­den afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peet­ou­ders van het­zelfde geslacht kan niet. Een peet­ou­der moet zelf katho­liek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vrien­den­kring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzij­dig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het be­lang­rijk­ste is de bedie­ning van de sacra­menten en de ver­kon­di­ging. Het gaat hierbij om eucha­ris­tie­vie­ringen op zon­dag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toedie­ning van sacra­menten zoals doopsel en uit­vaart. Hij probeert ook zieken en ster­ven­den te bezoeken en contacten te leggen met de pa­ro­chi­anen en met vrij­wil­li­gers. Hij begeleidt een of meer­dere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuur­lijk actief. Hij is voor­zit­ter van het kerk­bestuur. Verder zal een pastoor zijn per­soon­lijk gebedsleven onder­hou­den en gedurende de dag de gebedstij­den in acht nemen. Ook is het niet ver­keerd als hij af en toe iets leest om ook zich­zelf gees­te­lijk te blijven voe­den. De lijst kan nog ver­der wor­den aan­ge­vuld, want er is geen dag het­zelfde.

Wat is een sacra­ment?

in de Kate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk staat:

“De sacra­menten zijn werkzame tekenen van de genade, inge­steld door Christus en toe­ver­trouwd aan de Kerk, waardoor ons het god­de­lijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacra­ment is een werk­zaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werk­zaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het men­se­lijk leven gebruikt om het god­de­lijke aan te dui­den: water, olie, brood, wijn… en bij het huwe­lijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlos­sing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daar­van profi­te­ren.
 • Inge­steld door Christus: alle zeven sacra­menten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven ge­roe­pen of hebben hun wor­tels in zijn evan­ge­lische bood­schap.
 • Toe­ver­trouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ont­vingen de apos­te­len met Pink­ste­ren ook de heilige Geest. Zo kon­den zij, en hun op­vol­gers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het god­de­lijk leven wordt verleend: alle sacra­menten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwig­heid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katho­lie­ke Kerk kent zeven Sacra­menten:

 • de Eucha­ris­tie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacra­ment van de Ver­zoe­ning
 • de Zie­ken­zal­ving of het Heilig Oliesel
 • het Pries­ter­schap
 • het Huwe­lijk

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose